Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

 31.12.201631.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 28 874,59 19 306,40
Muut aineettomat hyödykkeet 184 970,46 162 600,01
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 213 845,05 181 906,41
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 497 696,69 497 696,69
Rakennukset ja rakennelmat 1 183 461,85 1 286 495,39
Koneet ja kalusto 666 806,22 600 474,50
Muut aineelliset hyödykkeet 757 482,43 1 398 747,23
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 105 447,19 3 783 413,81
     
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 40 054,03 40 054,03
Muut osakkeet ja osuudet 5 218,37 5 218,37
Sijoitukset yhteensä 45 272,40 45 272,40
     
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 364 564,64 4 010 592,62
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 5 080 576,86 4 525 649,43
Lainasaamiset 390 000,00 390 000,00
Siirtosaamiset 31 422,07 746 232,27
 Lyhytaikaiset yhteensä 5 501 998,93 5 661 881,70
     
Rahoitusarvopaperit    
Muut arvopaperit 3 375 306,75 3 375 306,75
Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 375 306,75 3 375 306,75
     
Rahat ja pankkisaamiset 7 583 799,80 5 610 177,25
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 461 105,48 14 647 365,70
     
Vastaavaa yhteensä 19 825 670,12 18 657 958,32

Vastattavaa

 31.12.201631.12.2015
Oma pääoma    
Osakepääoma 1 278 900,99 1 278 900,99
Ylikurssirahasto 69 629,80 69 629,80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 070,80 10 070,80
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 10 179 135,19 9 506 646,95
Tilikauden voitto (tappio) 830 034,38 672 488,24
Oma pääoma yhteensä 12 367 771,16 11 537 736,78
     
Tilinpäätössiirtojen kertymä    
Poistoero 74 550,38 101 020,43
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 74 550,38 101 020,43
     
Pakolliset varaukset    
Muut pakolliset varaukset 4 422 798,39 4 153 504,47
Pakolliset varaukset yhteensä 4 422 798,39 4 153 504,47
     
Vieras pääoma    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 157 904,00 263 166,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 157 904,00 263 166,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 421,56 438,24
Ostovelat 1 116 373,72 1 523 485,12
Muut velat 649 498,36 583 162,54
Siirtovelat 931 090,55 390 182,74
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 802 646,19 2 602 530,64
     
Vieras pääoma yhteensä 2 960 550,19 2 865 696,64
     
Vastattavaa yhteensä 19 825 670,12 18 657 958,32