Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tulosta sivu

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Käyttöomaisuushyödykearvioitu pitoaika/vuottapoistoprosentti ja poistomenetelmä
Aineettomat oikeudet 3–5 tasapoisto 20–33 %
Muut pitkävaikutteiset 10–20 tasapoisto 5–10 %
Atk-ohjelmat 5 tasapoisto 20 %
Rakennukset, rakennelmat 3–20 tasapoisto 5–20 %
Koneet ja kalusto 4–10 menojäännöspoisto 25 %
Muut aineelliset hyödykkeet 3–20 tasapoisto 5–33 %

 

Edellisten tilikausien vertailukelpoisuus

Tilikaudella on otettu käyttöön uusi taloushallinto-ohjelma ja tililuettelo.
Edellisen tilikauden luvut on muutettu vastaamaan kuluvan tilikauden lukuja.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lakisääteisen ja markkinehtoisen toiminnan erittely

Yhtiö tekee jätelain mukaisen kirjanpidon erittelyn lakisääteisten ja markkinaehtoisen jätehuoltopalvelujen taloudellisen tuloksen muodostumisesta. Kirjanpidon eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla.

 LakisääteinenMarkkinaehtoinenYhteensä
Liikevaihto 12 701 934,66 2 118 298,50 14 820 233,16
Muut liiketoiminnan tulot 272 657,36 21 798,54 294 455,90
Toiminnan kustannukset -11 316 721,85 -1 866 612,09 -13 183 333,94
Poistot -1 046 548,41 -172 640,37 -1 219 188,78
Rahoitustuotot ja -kulut 303 999,99 50 148,35 354 148,34
Tulos ennen veroja 915 321,75 150 992,93 1 066 314,68
Verot -202 782,08 -33 498,22 -236 280,30
Tilikauden tulos 712 539,67 117 494,71 830 034,38

 

    2016 2015
TULOT      
Lakisääteinen   85,8 % 90,4 %
Markkinaehtoinen   14,2 % 9,6 %
Kustannukset      
Lakisääteinen   85,8 % 90,4 %
Markkinaehtoinen   14,2 % 9,6 %
Tulos (huomioitu verot)      
Lakisääteinen   85,8 % 85,2 %
Markkinaehtoinen   14,2 % 14,8 %
       
Poistot ja arvonalennukset   2016 2015
Suunnitelman mukaiset poistot   1 219 188,78 1 209 927,02
       
Varaukset   2016 2015
Pakolliset varaukset     
Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito   4 264 875,95 3 979 554,47
Betonijätteen murskaus   87 100,00 76 600,00
Jätteenpolttovaraus   70 822,44 97 350,00
Pakolliset varaukset yhteensä   4 422 798,39 4 153 504,47
       
Pakollisten varausten muutos     
Jälkihoitovarauksen lisäys   400 000,00 382 500,00
Jälkihoitovarauksen vähennys   -114 678,52 -101 667,51
Betonijätteen murskausvarauksen lisäys   17 700,00 125 561,21
Betonijätteen murskausvarauksen vähennys   -7 200,00 -231 340,00
Jätteenpolttovarauksen lisäys   70 822,44 97 350,00
Jätteenpolttovarauksen vähennys   -97 350,00 -301 385,00
Pakollisten varausten muutos yhteensä   269 293,92 -28 981,30
       
Rahoitustuotot ja -kulut   2016 2015
Muut korko- ja rahoitustuotot     
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä   251 793,20 0,00
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä   19 500,00 19 500,00
Osinkotuotot muilta   660,20 612,76
Korkotuotot muilta   24 199,48 33 536,04
Muut rahoitustuotot muilta   73 216,14 91 809,10
Korkokulut ja muut rahoituskulut     
Korkokulut muille   -13 502,96 -17 508,73
Muut rahoituskulut muille   -1 717,72 -5 783,42
       
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   354 148,34 122 165,75
       
Tuloverot      
Tilikaudelta   234 689,44 181 316,94
Edelliseltä tilikaudelta   1 590,86 8 205,43
Tuloverot yhteensä   236 280,30 189 522,37
       

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

   
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET   2016 2015
Aineettomat oikeudet      
Hankintameno tilikauden alussa   141 310,04 117 177,04
Lisäykset   16 677,50 24 133,00
Hankintameno tilikauden lopussa   157 987,54 141 310,04
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -122 003,64 -117 177,04
Tilikauden poisto   -7 109,31 -4 826,60
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -129 112,95 -122 003,64
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   28 874,59 19 306,40
       
Muut pitkävaikutteiset menot      
Hankintameno tilikauden alussa   805 434,83 772 432,29
Lisäykset   64 213,24 33 002,54
Hankintameno tilikauden lopussa   869 648,07 805 434,83
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -642 834,82 -612 308,64
Tilikauden poisto   -41 842,79 -30 526,18
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -684 677,61 -642 834,82
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   184 970,46 162 600,01
       
Maa- ja vesialueet   2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa   497 696,69 475 024,95
Lisäykset, saldon siirto liittymismaksut   0,00 22 671,74
Hankintameno tilikauden lopussa   497 696,69 497 696,69
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   497 696,69 497 696,69
       
Rakennukset ja rakennelmat   2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa   5 921 975,98 5 854 686,60
Lisäykset   244 007,24 67 289,38
Hankintameno tilikauden lopussa   6 165 983,22 5 921 975,98
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -4 635 480,59 -4 393 709,20
Tilikauden poisto   -347 040,78 -241 771,39
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -4 982 521,37 -4 635 480,59
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   1 183 461,85 1 286 495,39
       
Koneet ja kalusto   2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa   4 150 701,55 4 079 571,29
Lisäykset    243 382,82 80 464,24
Vähennykset   0,00 -9 333,98
Hankintameno tilikauden lopussa   4 394 084,37 4 150 701,55
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -3 550 227,05 -3 349 075,45
Tilikauden poisto   -177 051,10 -201 151,60
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -3 727 278,15 -3 550 227,05
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   666 806,22 600 474,50
       
Muut aineelliset hyödykkeet   2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa   14 563 671,35 14 454 138,13
Lisäykset   4 880,00 109 533,22
Hankintameno tilikauden lopussa   14 568 551,35 14 563 671,35
       
Kertyneet poistot tilikauden alussa   -13 164 924,12 -12 433 272,87
Tilikauden poisto   -646 144,80 -731 651,25
Kertyneet poistot tilikauden lopussa   -13 811 068,92 -13 164 924,12
       
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   757 482,43 1 398 747,23
       
Sijoitukset   2016 2015
Hankintameno tilikauden alussa   45 272,40 35 958,57
Lisäykset   0,00 39 554,03
Vähennykset   0,00 -30 240,20
Hankintameno tilikauden lopussa   45 272,40 45 272,40
       
Käyttöomaisuuden verotusarvot   2016 2015
Maa- ja vesialueet   497 696,69 497 696,69
Rakennukset ja rakennelmat   1 183 461,85 1 286 495,39
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   40 054,03 40 054,03
Osakkeet ja osuudet   5 218,37 5 218,37
Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo.     
       
Saamiset    2016  2015
Lyhytaikaiset saamiset      
Saamiset saman konsernin yrityksiltä      
Lainasaamiset   390 000,00 390 000,00
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä      
Myyntisaamiset   44 658,15 50 920,08
Muilta      
Myyntisaamiset   5 035 918,71 4 474 729,35
Siirtosaamiset   31 422,07 746 232,27
Yhteensä   5 501 998,93 5 661 881,70
       
Rahoitusarvopaperit   2016 2015
Hankintameno 31.12. 3 375 306,75 € 3 375 306,75 €
Markkina-arvo 31.12. 3 617 451,86 € 3 502 203,31 €
       

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

   
Oma pääoma   2016 2015
Osakepääoma tilikauden alussa   1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma tilikauden lopussa   1 278 900,99 1 278 900,99
Osakepääoma yhteensä   1 278 900,99 1 278 900,99
       
Ylikurssirahasto tilikauden alussa   69 629,80 69 629,80
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa   69 629,80 69 629,80
       
Sidottu oma pääoma yhteensä   1 348 530,79 1 348 530,79
       
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
Tilikauden alussa   10 070,80 10 070,80
Tilikauden lopussa   10 070,80 10 070,80
       
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa   10 179 135,19 9 506 646,95
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa   10 179 135,19 9 506 646,95
       
Tilikauden voitto   830 034,38 672 488,24
       
Vapaa oma pääoma yhteensä   11 019 240,37 10 189 205,99
       
Oma pääoma yhteensä   12 367 771,16 11 537 736,78
Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja   11 019 240,37 10 189 205,99

 

YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA OSAKELAJEITTAIN    
Sarja      kpl Yhteensä
1 ääni /osake  18 380  1 278 900,99

 

Pakolliset varaukset 2016 2015
Jälkihoitovaraus 4 264 875,95 3 979 554,47
Betoni- ja tiilijätevaraus 87 100,00 76 600,00
Jätteenpolttovaraus 70 822,44 97 350,00
Yhteensä 4 422 798,39 4 153 504,47
     
Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä paalattujen jätteiden jätteenpolton kuluista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.      

 

Vieras pääoma 2016 2015
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 157 904,00 263 166,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 157 904,00 263 166,00
     
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 105 262,00
Saadut ennakot 421,56 438,24
Ostovelat 1 116 373,72 1 523 485,12
Muut velat    
Ennakonpidätys- ja stm-velat 29 467,62 28 875,93
Arvonlisäverovelka 619 786,41 497 731,41
Jäteverovelka, sis. 2016 ostovelkoihin 0,00 56 265,00
Muut velat 244,33 290,20
Siirtovelat    
Jaksotetut kulut 549 175,93 77 499,35
Palkkavelkajaksotukset 378 826,00 308 344,44
Korkojaksotukset 3 088,62 4 338,95
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 802 646,19 2 602 530,64

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset      2016 2015
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
Nordea Pankki Suomi Oyj       
Yrityskiinnitykset 2 kpl, HVK-nrot 1–2    1 000 000,00 1 000 000,00
Luottolimiittisopimus, nostamatta    500 000,00 500 000,00
Nordea Rahoitus Suomi Oyj, yrityskortti    30 000,00 30 000,00
     
Danske Bank Oyj, talletusvakuudet    303 296,80 303 296,80
Yrityskiinnitykset 4 kpl, omassa hallussa    200 000,00 200 000,00
     
Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut
Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 6 796,44 6 796,44
Myöhemmin maksettavat 7 436,28 14 232,72
Yhteensä 14 232,72 21 029,16
     
Muut vastuusitoumukset
Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa     
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007)    1 600 000,00 1 600 000,00
Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010)    667 000,00 667 000,00

Erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin 

Muut aineelliset hyödykkeet      
 VUOSI Investointimeno Investoinnin alv Vuotuinen osuus
2008 306 439,75 67 416,75 6 741,67
2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59
2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35
2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50
2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19
2013 704 932,54 169 183,81 16 918,38
2014 0,00 0,00 0,00
2015 109 533,22 26 287,97 2 628,80
2016 4 880,00 1 171,20 117,12
Palautuksen alainen määrä yhteensä     946 835,98

 

Rakennukset ja rakennelmat      
Vuosi Investointimeno Investoinnin alv Vuotuinen osuus
2009 27 205,80 5 985,28 598,53
2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56
2011 22 496,96 5 174,30 517,43
2012 20 560,34 4 728,88 472,89
2013 0,00 0,00 0,00
2014 90 054,65 21 613,12 2 161,13
2015 67 289,38 16 149,45 1 614,94
2016 149 578,98 35 898,96 3 589,90
Palautuksen alainen määrä yhteensä     124 435,58

 

LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA       
Tilintarkastuspalkkiot 5 712,50 3 810,00
Yhteensä 5 712,50 3 810,00
     
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä    2016 2015
Keskimääräinen henkilöstömäärä 36 33
     
Henkilöstökulut 2016 2015
Palkat 1 396 102,11 1 249 382,41
Palkkiot 12 710,00 11 000,00
Eläkekulut 252 318,19 227 988,88
Muut henkilösivukulut 170 773,38 184 083,74
Yhteensä 1 831 903,68 1 672 455,03
Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset.     
     
Johdon palkat ja palkkiot 2016 2015
Hallituksen jäsenet 11 800,00 14 200,00
Johdon palkat on jätetty esittämättä, koska tiedot koskevat vain yhtä henkilöä.     

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Yhtiö kuuluu Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.

Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.

Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa Teollisuustie 4, 06150 Porvoo.