Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2016

Tulosta sivu

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA1.1.5.1)

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2.ja 3. lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen (PMA 1753/2015).

Oikea ja riittävä kuva pien- ja mikroyrityksessä (PMA1.3)

Kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitomenojen jaksotus

Kaatopaikalle loppusijoitettavaan jätemäärään kohdistuvia maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteita vastaava varaus
kirjataan vuosittain pakollisena varauksena liiketoiminnan kuluiksi.

Toteutuneet maisemointi- ja jälkihoitotyöt katetaan varauksilla. Tilikaudella toteutuneet jälkihoitokustannukset
on kirjattu omille tileilleen liiketoiminnan vuosikuluna.

Varauksen 4.810.997,04€ laskennallinen verosaaminen on 962.199,41€.

 Toteutuneet sulkemiskulut 2016 2015
Yhtiön vastuulla olevat kustannukset 60 444,53 3 418,43
Kunnilta laskutetut kustannukset 108 875,74 65 990,98
  169 320,27 69 409,41

 

Jätteenpoltosta syntyvän kuonan käsittelystä syntyviin vastaisiin kustannuksiin varaudutaan pakollisella varauksella, siltä osin kuin kuonaa varastoidaan myöhemmin käsiteltäväksi. Tämä varaus kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja taseen pakollisiin varauksiin. Päättyneellä tilikaudella varaus on purettu.

 

Toteutuneet varastoidun kuonan käsittelykulut 2016 2015
Kustannukset 49 680,04 49 680,04
     
Jätelain mukainen toiminnan jako 2016 2015
Tulot    
Lakisääteinen toiminta 11 054 077,22 10 762 549,55
Markkinaehtoinen toiminta 1 873 718,45 1 429 636,54
Yhteensä 12 927 795,67 12 192 186,09
     
Kulut    
Lakisääteinen toiminta 10 715 135,09 10 580 979,96
Markkinaehtoinen toiminta 1 542 858,70 1 041 253,51
Yhteensä 12 257 993,79 11 622 233,47
     
Tulos    
Lakisääteinen toiminta 338 942,13 181 569,59
Markkinaehtoinen toiminta 330 859,75 388 383,03
Yhteensä 669 801,88 569 952,62

 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista (olettamasäännöksistä poikkeaminen)

Aineettomien oikeuksien jaksottaminen (PMA 3.1.2.2)
Olettama: poistoaika 10 vuotta
Taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 3–20 vuotta

Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)
Olettama: verotuksen enimmäispoistot
Rakennukset ja rakennelmat taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 8 vuotta, menojäännös 4 % tai 7 %
Muut aineelliset hyödykkeet:
Kiinteät rakenteet ja laitteet: loppusijoitusalueen pohjarakenteet käytetyn loppusijoitustilavuuden perusteella,
substanssipoisto
Muut kiinteät rakenteet taloudellisen pitoajan perusteella, tasapoisto 6–20 vuotta

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)

Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1) 2016  2015 
Yrityskiinnitykset 938 000,00 938 000,00
Muu mahdollinen vakuus 2 065 503,00 2 045 922,00
Vakuudet yhteensä 3 003 503,00 2 983 922,00
     
Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3.7.1.2) 2016 2015
Leasingvastuut 6 140,00 5 088,96
Vuokravastuut 415 425,19 127 774,39
Kiinteistöinvestointien tarkistusvastuun enimmäismäärä 262 494,01 244 605,72
Vastuut yhteensä 684 059,20 377 469,07

Tiedot olennaisista taseen ulkopuolisten järjestelyiden luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta (PMA 3.7.1.3)

Yhtiö on sitoutunut ylimääräisen yhtiökokouksensa päätöksellä fuusioon Rosk'n Roll Oy:n kanssa solmitun
fuusiosopimuksen mukaisesti.

Yhtiöllä on vastuullaan käytöstä poistettuja kaatopaikkatäyttöjä seuraavasti:

Sipoon Mömossenin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö on päättynyt tammikuussa 2007.
Alueen sulkurakenteet valmistuivat vuoden 2011 aikana ja sen jälkihoito jatkuu noin 30 vuotta.
Alueen koko on 3,0 ha. Täytön jälkihoitovastuu jakautuu jäteyhtiölle (42 %), Sipoon kunnalle (42 %),
Porvoon kaupungille (13 %) ja Pornaisten kunnalle (3 %).

Sipoon Mömossenin teollisuusjätetäyttö, jonka koko on 1,2 hehtaaria. Yhtiö vastaa täytön sulkemisen ja jälkihoidon
toteutuksesta. Taloudellinen vastuu näistä on sopimuksilla siirretty alueelle jätettä tuoneille yrityksille.

Porvoon Domargårdin yhdyskuntajätetäyttö, jonka käyttö päättyi lokakuussa 2007. Alue suljetaan ja sen jälkityöt
jatkuvat vähintään 30 vuotta. Alueen koko on noin 5,0 ha. Jälkihoitovastuu jaetaan Porvoon kaupungin (64 %) ja
jäteyhtiön (36 %) kesken.

Porvoon Domargårdin uusi yhdyskuntajätetäyttö, jonka koko on noin 4,7 hehtaaria. Jälkihoitovastuu on kokonaan
jätehuoltoyhtiöllä.

Näihin vastaisiin kustannuksiin on varauduttu ja varaudutaan pakollisella varauksella.
Sulkemisen ja jälkihoidon toteutuneet kustannukset katetaan varauksella.

Yhtiö hankkii runsaasti palveluita yrityksiltä määräaikaisilla, yleensä korkeintaan viiden vuoden sopimuksilla.
Yhtiö on sitoutunut toimittamaan jätteitä energiahyötykäyttöön pitkäaikaisilla sopimuksilla seuraavasti:

  • Kotkan Energia Oy:lle vähintään 15 000 tonnia vuodessa 15 vuoden ajan päivämäärästä 5.5.2009 alkaen.
  • Rosk'n Roll Oy Ab:lle vähintään 14 000 tonnia vuodessa 10 vuoden ajan Vantaan energian

kaupallisesta käyttöönotosta alkaen. Laitos otettiin kaupalliseen käyttöön 17.9.2014.

Yhtiön antamien maa-aineslain ja muiden viranomaisvakuuksien yhteismäärä on 806 017 euroa.

Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3.10)

Olennaiset, tavanomaisin ehdoin toteutetut toimet intressitahojen kanssa 2016 2015
Porvoon kaupunki, Domargård maa-alue vuokra 92 471,78 92 423,06
     
Henkilöstö (PMA 3.11) 2016 2015
Henkiöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 31 27
     
Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2016 2015
Osakepääoma 457 800,00 457 800,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 457 800,00 457 800,00
     
Edellisten tilikausien voitto/tappio 4 751 042,89 4 181 090,27
Tilikauden tulos 669 802,24 569 952,62
Vapaa oma pääoma 5 420 845,13 4 751 042,89
     
Oma pääoma yhteensä 5 878 645,13 5 208 842,89
     
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13.5)    
Vapaa oma pääoma 5 420 845,13 4 751 042,89
Jakokelpoinen oma pääoma 5 420 845,13 4 751 042,89
     
Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä (PMA 1.1.5.2)    
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.  
     
Laskelma osakeyhtiön oman pääoman riittävyydestä (OYL 20.23 §)    
Taseen osoittama oma pääoma   5 878 645,13
Kiinteistön kirjanpitoarvo 122 439,75 122 439,75
Verovaikutus   -24 487,95
Oikaistu oma pääoma   5 976 596,93