rr ymparistovastuu vesi

Jätevedet

Tulosta sivu

Jätekeskuksissa likaiset ja puhtaat vedet pidetään erillään rakenteiden avulla. Likainen vesi on pääosin jätetäyttöön tai käsittelykentille satanutta sadevettä, joka johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoille. Puhtaat tiealueille ja kentille sataneet vedet johdetaan maastoon sellaisenaan.

Vesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti sekä jätekeskusalueella että sen ulkopuolella ojissa ja vesistöissä. Myös alueen pohjaveden laatua ja tilaa seurataan. Tarkkailu tehdään viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vesien laatunäytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja ja analyysit tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa. Lisäksi oma henkilöstö seuraa viikoittain jäteveden ominaisuuksia.

Munkkaan jätekeskuksen vesien tarkkailusta huolehti vuonna 2016 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Vesitarkkailua toteutetaan sekä yhtiön omana vesitarkkailuna, että Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuna. Munkkaan jätekeskuksen ympäristön vesistä otettiin laatunäytteitä neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Tarkkailupisteitä on noin 23 ja laboratorioanalyysejä näytteistä tehtiin yhteensä yli 1300. Jätekeskuksen ulkopuolella kuormitusta aiheuttaa pääasiassa typpiyhdisteet. Toimintavuonna kuormitus oli aiempien vuosien tasolla.

 

 munkkaan jätekeskuksen vesientarkkailu 2012 2013 2014 2015  2016
Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL*)  2973  1873  1724  2742 1263
Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (AVL)    1934  1359  1359  931 668
Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (kg)   229  156  131  158 68

*Asukasvasteluku AVL kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typen päiväkuormitusta jätevesi vastaa.