Tase

Tulosta sivu

Vastaavaa

 31.12.201631.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 19 027,02 15 593,30
Muut aineettomat hyödykkeet 291 273,39 84 594,40
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 310 300,41 100 187,70
     
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 2 146 788,89 2 145 258,89
Rakennukset ja rakennelmat 122 439,75 169 447,58
Koneet ja kalusto 384 324,17 405 750,88
Muut aineelliset hyödykkeet 3 694 402,31 3 729 092,24
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 347 955,12 6 449 549,59
     
Sijoitukset    
Muut osakkeet ja osuudet 10 054,79 10 054,79
     
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 668 310,32 6 559 792,08
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset saamiset    
Lainasaamiset 406 255,35 406 255,35
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 2 468 513,77 2 239 196,80
Muut saamiset 0,00 1,01
Siirtosaamiset 72 396,34 96 732,47
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 540 910,11 2 335 930,28
     
Rahat ja pankkisaamiset 3 901 663,47 3 183 063,80
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 848 828,93 5 925 249,43
Vastaavaa yhteensä 13 517 139,25 12 485 041,51

Vastattavaa

 31.12.201631.12.2015
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 457 800,00 457 800,00
Edellisten tilikausien voitto 4 751 042,89 4 181 090,27
Tilikauden voitto 669 802,24 569 952,62
Oma pääoma yhteensä 5 878 645,13 5 208 842,89
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ    
Poistoero 38 452,98 72 263,40
Tilinpäätössiirtojen kertymä 38 452,98 72 263,40
     
PAKOLLISET VARAUKSET    
Verovaraus 267 000,00 0,00
Maisemointi- ja jälkihoitovaraus 4 810 997,04 4 621 441,57
Kuonavaraus 0,00 49 680,04
Pakolliset varaukset yhteensä 5 077 997,04 4 671 121,61
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 600 000,00
Saadut ennakot 305 845,83 66 015,06
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 305 845,83 666 015,06
     
Lyhytaikainen    
Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 120 000,00
Saadut ennakot 9 920,94 8 491,53
Ostovelat 1 588 073,56 1 221 669,44
Muut velat 142 888,06 130 926,78
Siirtovelat 475 315,71 385 710,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 216 198,27 1 866 798,55
     
Vieras pääoma yhteensä 2 522 044,10 2 532 813,61
Vastattavaa yhteensä 13 517 139,25 12 485 041,51