Hallituksen toimintakertomus

Tulosta sivu

Tilikausi 1.1.2016 – 31.12.2016

Yleistä

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (Östra Nylands Avfallsservice Ab) on viiden kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2016 lopussa 95 369 asukasta.

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella lainsäädännön vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla.

Yhtiö tuottaa jätehuoltopalvelut, joiden järjestämisestä sen omistajakunnat ovat vastuussa. Nämä palvelut tuotetaan asuinkiinteistöille sekä valtion, kuntien ja seurakuntien kiinteistöille. Palveluita ovat jätehuollon neuvonta, materiaalien keräys, energiakäyttö ja käsittely sekä saariston jätehuolto ja vaarallisten jätteiden jätehuolto. Lisäksi yhtiö tarjoaa jätehuoltopalveluita niitä tarvitseville yrityksille. Nämä palvelut tuotetaan joko jätelain mukaisen kunnan toissijaisen vastuun perusteella tai markkinaehtoisesti.

Tuloskehitys ja olennaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 11,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 1 %. Vastaanotettu materiaalimäärä oli 285 000 tonnia, josta 210 000 tonnia oli puhtaita tai lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Vuonna 2015 vastaavat määrät olivat 256 000 ja 186 000 tonnia. Kokonaisjätemäärä kasvoi 11,4 % ja maa-ainesmäärä 12,9% edellisestä vuodesta. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli 3,4 % (384 570 euroa).

Toimintavuonna yhtiö teki 250 000 euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälkihoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Jälkihoitotöitä tehtiin 60 445 eurolla, joten jälkihoitovarauksen muutos oli 189 555 euroa.

Tilikauden liikevoitto oli 936 790 euroa, joka on 8,3 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 10,9 %. Oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli tilikauden lopussa 44,5 %. Tilikauden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 915 418 euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi 669 802 euroa.

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

 

2016 2015 2014

liikevaihto

11 344 348

11 214 749

10 187 261

liikevoitto

936 790

741 417

607 430

liikevoitto % liikevaihdosta

8,3

6,6

6,0

oman pääoman tuottoaste %

11,9

11,3

11,7

omavaraisuusaste %*

45,5

42,1

40,0

* Omaan pääomaan ei lasketa pakollisia varauksia, mikä vaikuttaa tunnuslukuun.

 

Tilikauden voitto ja liikevaihto ylittivät selvästi budjetoidun tason.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen.

Tilikaudella jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk´n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion on arvioitu vähentävän yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja lisäävän toiminnan kustannustehokkuutta. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk´n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asia oli tilikauden lopulla korkeimman oikeuden käsittelyssä, jonka päätöstä tilikauden päättyessä vielä odotetaan. Korkeimman oikeuden käsittelyn arvioidaan siirtävän fuusion toteutumista ainakin vuoden 2017 loppupuolelle.  

Merkittävimmät investoinnit

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 1 097 351 euroa. Pääosa investointisummasta kohdistui kiviainesten louhintaan Kilpilahden jätekeskusalueelta (641 026 eur). Yhtiön uuden toimitilan remontointiin investoitiin tilikauden aikana (182 417 eur). Lisäksi investoitiin eri kohteissa kiinteisiin rakenteisiin (104 319 eur), koneisiin ja kalustoon (90 739 eur), atk-ohjelmistoihin (74 094 eur) ja muihin hyödykkeisiin (4 756 eur).

Rahoitus

Yhtiö rahoitti investointinsa tulorahoituksen turvin. Pankkilainaa ei tilikaudella nostettu. Lainoja maksettiin takaisin 720 000 euroa. Tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ole rahalaitoslainoja.

Kehitys- ja ympäristötoimet

Yhtiöllä on sertifioitu ympäristö- ja laatujärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001), jonka mukaisesti yhtiö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristö- ja laatutavoitteet on kirjattu toimintajärjestelmään, niiden toteutumista seurataan ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain. Keskeiset ympäristötavoitteet liittyvät jätteiden kierrätyksen lisäämiseen sekä jätekeskusten päästöjen vähentämiseen.

Toimintavuonna päivitettiin yhtiön strategia ja se laadittiin fuusioitumista ennakoiden saman sisältöisenä Rosk´n Roll Oy Ab:n kanssa. Strategia laadittiin seuraavalle viisivuotiskaudelle eli vuoteen 2021.

Toimintavuoden alusta voimaan tuli orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusrajoitus. Rajoituksen myötä merkittäviä jätevirtoja, kuten rakennusjäte ja suurikokoinen yhdyskuntajäte, ohjautuu loppusijoituksen sijasta laitosmaiseen käsittelyyn ja sitä kautta materiaali- tai energiahyödynnettäväksi.

Toimintavuoden alussa käynnistyi pakkausjätteiden tuottajavastuuseen perustuva pakkausten keräysjärjestelmä. Lainsäädännön edellyttämä, tuottajien rahoituksella toteutettu keräysverkko on merkittävästi harvempi kuin yhtiön aikaisemmin rakentama keräysverkko. Yhtiö jatkoi oman verkkonsa ylläpitoa täydentävänä palveluverkostona ja näin yli kaksinkertaisti toimialueensa keräyspistelukumäärän lain minimivaatimukseen verrattuna.

Toimintavuoden aikana lanseerattiin yhdessä Rosk´n Roll Oy Ab:n kanssa yhteinen Rosk´n Roll -jätehuoltopalvelu, joka tarjotaan saman ilmeisenä ja saman sisältöisenä sekä Itä- että Länsi-Uudellamaalla.

Vuoden 2016 aikana olivat meneillään seuraavat yhtiön toiminnan kannalta keskeiset kehittämishankkeet: 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk’n Roll Oy Ab fuusion valmistelua jatkettiin yhdenmukaistamalla ja kehittämällä yhtiöiden käytäntöjä niiltä osin kuin mahdollista mm. jätteenkäsittelyssä ja asiakaspalvelussa ja tukitoiminnoissa kuten kirjanpidossa ja laskutuksessa.

Kilpilahden uuden jätekeskuksen valmistelevat maanrakennustyöt etenivät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toimintavuoden loppuun mennessä oli louhittu n. 41 % alueelta louhittavasta kiviainesmäärästä.

Osakkaat

Osakas Osakkeet/kpl %-osuus

Porvoo

2 243

49,00

Sipoo

1 172

25,60

Loviisa

812

17,74

Askola

181

3,95

Pornainen

170

3,71

Yhteensä

4 578

100,00

 

Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Hallinto

Yhtiökokous pidettiin 21.4.2016 Porvoossa. Yhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Nuutti Porvoosta. Varapuheenjohtajana toimi Magnus Åström Sipoosta. Hallituksessa ovat toimineet seuraavat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet:

Hallitus ajalla 1.1.-21.4.2016 Varajäsen Kunta
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Risto Kuisma Erik Franzén Pornainen ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

Hallitus ajalla 22.4.-31.12.2016 Varajäsen Kunta
Matti Nuutti (pj.) Jaakko Jalonen Porvoo
Magnus Åström (vara pj.) Kaj Lindqvist Sipoo
Erik Franzén Risto Kuisma Pornainen ja Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Loviisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Loviisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sipoo
Otto Oksanen Juha Vanhala Porvoo
Anders Rosengren Thomas Ekholm Porvoo

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Vesa Heikkonen.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Henkilöstö

Yhtiön henkilötyövuosien määrä oli toimintavuonna 31,4 mikä oli 4,1 enemmän kuin vuonna 2015 ja 8,1 enemmän kuin vuonna 2014. Pääsyy henkilöresurssien määrän kasvuun on ostopalveluiden korvaaminen omilla resursseilla. Määräaikaisissa työsuhteissa olleet työntekijät tekivät yhtiöön 5,1 henkilötyövuotta, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 2,9 ja vuonna 2014 3,1.  Yhtiössä työskenteli 34 henkilöä 31.12.2016. Vastaava luku oli 28 vuosina 2015 ja 27 2014. Palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä tilikaudella 2016 oli 1 261 535 euroa. Vastaavasti palkat ja palkkiot tilikaudella 2015 olivat 1 135 503 euroa ja tilikaudella 2014 950 807 euroa.

Toimintavuonna yhtiössä oli käytössä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä kustannustehokkuuden ja palvelutason kehittämiseen sekä lisätä yhteishenkeä ja palkita hyvistä suorituksista.

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä ja ympäristö

Tilikauden päättymisen jälkeen tuli 1.1.2017 voimaan uusi hankintalaki, joka rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia yritysjätehuoltopalvelujen tarjoamisessa. Asiaan liittyen on laadittu selvityksiä ja suunnitelmia yrityksille tarjottavien jätehuoltopalvelujen jatkamisen järjestämistavoista esimerkiksi tytäryrityksen tai soveltuvan kumppanin kanssa perustettavan yhteisyrityksen kautta. Suunnittelua jatketaan ja todennäköistä on, että ainakin osa yritysjätehuoltopalveluista siirretään erilliseen yhtiöön.  Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita oleellisia yhtiön toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla myös vuonna 2017, huomioiden edellä mainittu mahdollinen yritysjätehuoltopalvelujen ja sen liikevaihdon siirtäminen erilliseen yhtiöön. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys. Talouskasvu lisää käsittelyyn tulevan jätteen määrää ja kasvattaa yhtiön liikevaihtoa sekä kannattavuutta. Fuusion Rosk’n Roll Oy Ab:n kanssa arvioidaan tehostavan toimintaa, mikä helpottaa kiristyvän jätelainsäädännön asettamiin haasteisiin vastaamista.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä       

Suurimmat yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät vastaanotettuihin jätemääriin. Kotitalouksien jätehuoltopalveluiden tarve ja kotitalouksien tuottaman jätteen määrä muuttuvat hitaasti. Sen sijaan yritysjätteiden määrä vaihtelee voimakkaasti talouden suhdanteiden mukaan ja yhtiölle tulevien yritysjätteiden määrämuutokset vaikuttavat suoraan yhtiön talouteen.

Hallituksen esitys yhtiön tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 669 802,24 euroa kirjataan tilille ”edellisten tilikausien voitto/tappio”, eikä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen.