Jätevedet

Tulosta sivu

Jätekeskuksissa likaiset ja puhtaat vedet pidetään erillään rakenteiden avulla. 

Likainen vesi on pääosin jätetäyttöön tai käsittelykentille satanutta sadevettä, joka johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoille. Puhtaat tiealueille ja kentille sataneet vedet johdetaan maastoon sellaisenaan.

Vesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti sekä jätekeskusalueella että sen ulkopuolella ojissa ja vesistöissä. Myös alueen pohjaveden laatua ja tilaa seurataan. Tarkkailu tehdään viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vesien laatunäytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja ja analyysit tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa. Lisäksi oma henkilöstö seuraa viikoittain jäteveden ominaisuuksia.

Domargårdin jätekeskuksen vesientarkkailusta vastasi vuonna 2016 Ramboll Finland Oy. Domargårdin jätekeskuksen ympäristön vesistä otettiin laatunäytteitä kolme kertaa vuoden 2016 aikana. Tarkkailupisteitä on noin 20 ja laboratorioanalyysejä näytteistä tehtiin yhteensä yli 1 000. Jätekeskuksen ulkopuolella kuormitusta aiheuttaa pääasiassa typpiyhdisteet. Toimintavuonna kuormitus oli aiempien vuosien tasolla.

DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILU

  Tarkkailutiheys Tarkkailupisteitä Analyysejä vuodessa
Jätevesi 3 x vuodessa 1 57
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 8 438
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 10 567