Balansräkning

Skriv ut sidan

Aktiva

 31.12.201631.12.2015
BESTÅENDE AKTIVA    
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 28 874,59 19 306,40
Övriga utgifter med lång verkningstid 184 970,46 162 600,01
Immateriella tillgångar tillsammans 213 845,05 181 906,41
     
Materiella tillgångar    
Mark- och vattenområden 497 696,69 497 696,69
Byggnader och konstruktioner 1 183 461,85 1 286 495,39
Maskiner och inventarier 666 806,22 600 474,50
Övriga aktier och andelar 757 482,43 1 398 747,23
Materiella tillgångar sammanlagt 3 105 447,19 3 783 413,81
     
Placeringar    
Andelar i ägarintresseföretag 40 054,03 40 054,03
Övriga aktier och andelar 5 218,37 5 218,37
Placeringar tillsammans 45 272,40 45 272,40
     
BESTÅENDE AKTIVA sammanlagt 3 364 564,64 4 010 592,62
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Fordringar    
Kortfristiga    
Kundfordringar 5 080 576,86 4 525 649,43
Låne fordringar 390 000,00 390 000,00
Resultatregleringar 31 422,07 746 232,27
 Kortfristiga tillsammans
5 501 998,93 5 661 881,70
     
Finansiella värdepapper    
Övriga värdepapper 3 375 306,75 3 375 306,75
Finansiella värdepapper tillsammans 3 375 306,75 3 375 306,75
     
Kassa och banktillgodohavanden 7 583 799,80 5 610 177,25
     
RÖRLIGA AKTIVA sammanlagt 16 461 105,48 14 647 365,70
     
aktiva sammanlagt 19 825 670,12 18 657 958,32

Passiva

 31.12.201631.12.2015
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 1 278 900,99 1 278 900,99
Överkursfond 69 629,80 69 629,80
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 10 070,80 10 070,80
Vinst(förlust) från tidigare räkenskapsperioder 10 179 135,19 9 506 646,95
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 830 034,38 672 488,24
Eget kapital tillsammans
12 367 771,16 11 537 736,78
     
Ackumulerade bokslutsdispositioner    
Avskrivningsdifferens 74 550,38 101 020,43

Ackumulerade bokslutsdispositioner tillsammans

74 550,38 101 020,43
     
Avsättningar    
Övriga avsättningar 4 422 798,39 4 153 504,47
Avsättningar tillsammans 4 422 798,39 4 153 504,47
     
Främmande kapital    
Långfristigt    
Skulder till kreditinstitut 157 904,00 263 166,00
Långfristigt främmande kapital sammanlagt 157 904,00 263 166,00
     
Kort fristigt    
Skulder till kreditinstitut 105 262,00 105 262,00
Erhållna förskott 421,56 438,24
Skulder till leverentörer 1 116 373,72 1 523 485,12
Övriga skulder 649 498,36 583 162,54
Resultatregleringar 931 090,55 390 182,74
Kort fristigt främmande kapital sammanlagt 2 802 646,19 2 602 530,64
     
Främmande kapital sammanlagt 2 960 550,19 2 865 696,64
     
Passiva sammaNlagt 19 825 670,12 18 657 958,32