Tuloslaskelma

Tulosta sivu
 1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 11 344 348,38 11 239 819,41
Liiketoiminnan muut tuotot 1 489 365,08 897 931,58
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -67 951,55 -90 554,55
Ulkopuoliset palvelut -6 973 283,64 -6 221 092,69
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 041 235,19 -6 311 647,24
     
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 261 535,02 -1 135 502,89
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -278 122,85 -195 481,06
Muut henkilösivukulut -57 097,53 -41 140,67
Henkilöstökulut yhteensä -1 596 755,40 -1 372 124,62
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -988 833,13 -1 236 614,35
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -988 833,13 -1 236 614,35
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 270 099,45 -2 498 643,44
     
LIIKEVOITTO 936 790,29 718 721,34
     
Rahoitustuotot ja -kulut    
Muut korko- ja rahoitustuotot 60 272,19 54 435,10
Korkokulut ja muut rahoituskulut -81 644,04 -28 048,83
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -21 371,85 26 386,27
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 915 418,44 745 107,61
     
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos 33 810,42 34 047,38
Tilinpäätössiirrot yhteensä 33 810,42 34 047,38
Tuloverot -279 426,62 -209 202,37
TILIKAUDEN VOITTO 669 802,24 569 952,62