Tuloslaskelma

Tulosta sivu
 1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 14 820 233,16 15 034 531,52
Liiketoiminnan muut tuotot 294 455,90 300 552,66
     
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
Ostot tilikauden aikana -24 038,59 -8 740,00
Ulkopuoliset palvelut -8 936 932,29 -8 630 764,70
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 960 970,88 -8 639 504,70
     
Henkilöstökulut    
Palkat ja palkkiot -1 408 812,11 -1 260 382,41
Henkilösivukulut    
Eläkekulut -252 318,19 -227 988,88
Muut henkilösivukulut -59 293,97 -50 670,39
Henkilöstökulut yhteensä -1 720 424,27 -1 539 041,68
     
Poistot ja arvonalentumiset    
Suunnitelman mukaiset poistot -1 219 188,78 -1 209 927,02
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 219 188,78 -1 209 927,02
     
Liiketoiminnan muut kulut -2 622 837,10 -3 247 793,10
     
LIIKEVOITTO 591 268,03 698 817,68
Rahoitustuotot ja -kulut    
Tuotot osuuksista omistusyhteysyr. 251 793,20 0,00
Tuotot muista pys.vast.sijoituksista 660,20 612,76
Muut korko- ja rahoitustuotot 116 915,62 144 845,14
Korkokulut ja muut rahoituskulut -15 220,68 -23 292,15
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 354 148,34 122 165,75
     
     
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 945 416,37 820 983,43
     
Tilinpäätössiirrot    
Poistoeron muutos 120 898,31 41 027,18
Tilinpäätössiirrot yhteensä 120 898,31 41 027,18
     
Tuloverot    
Tilikauden verot -236 280,30 -189 522,37
     
TILIKAUDEN VOITTO 830 034,38 672 488,24