iuj toimitusjohtaja

Uusi strategia ohjaa tulevaisuuteen

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk'n Roll Oy Ab päivittivät strategiansa yhteiseksi molempien yhtiöiden strategiaksi kevään 2016 aikana. Uudessa strategiassa kuntalaisten jätehuoltopalveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen on edelleen yksi toimintamme painopisteitä. Siihen liittyen jatkossa hyödynnetään entistä enemmän mm. digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Muita strategiassa asetettuja keskeisiä päämääriä ja tavoitteita ovat mm. ympäristön hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, yhteiskuntavastuullisuus, palveluiden tehokkuus ja kattavauus sekä henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus. Uuden yhteisen strategian myötä kahden yhtiön toiminta saatiin entistä paremmin synkronoitua toimimaan kohti yhteisiä päämääriä.

Fuusio

Vuoden 2016 aikana jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Päätös fuusioitumisesta on tehty vuonna 2012 omistajakunnissa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Fuusion toteutuminen on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta Rosk'n Roll Oy Ab:n yksityisomistuksen poislunastukseen liittyvän oikeusprosessin vuoksi. Asian käsittely siirtyi vuoden 2015 lopulla korkeimmalle oikeudelle, jossa asian käsittely on edelleen kesken kesällä 2017, ja uusi yhtiö pääsee aloittamaan aikaisintaan vuoden 2018 alussa.

Yhteinen palvelubrändi käyttöön

Fuusioprosessin viivästymisen tuoma lisäaika on käytetty yhtiöissä tehokkaasti hyväksi ja toimintojen yhdenmukaistamista jatkettiin edelleen. Merkittävänä askeleena lanseerattiin huhtikuussa 2016 yhteinen Rosk'n Roll -palvelubrändi, joka toi uuden ilmeen palveluihimme niin jäteasemille, kiinteistön keräyspalveluihin kuin kaikkeen asiakasmateriaaliin, verkkosivuille ja muihin sähköisiin kanaviimme. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelun rytmi alkoi uuden ilmeen myötä soida myös IUJ:n alueella. Uutta rytmiä soitettiin myös Company Rock-kilpailussa, johon IUJ:n ja RR:n henkilöstöstä koottu kovan tason bändimme osallistui ja eteni aina syksyn jatkokilpailuihin. Voittoa ei tullut, mutta viesti tuli kaikille selväksi: Rosk'n Roll-jätehuolto rokkaa kovalla sykkeellä!

Talous

Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 11,3 miljoonaa euroa (v. 2015 11,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 669 802 euroa. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen ja toiminnan kehittäminen.

Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 1 097 351 euroa. Merkittävä osa investointisummasta kohdistui kiviainesten louhintaan Kilpilahden jätekeskusalueelta (641 026 euroa). Vuoden 2016 lopussa Kilpilahden jätekeskusalueen kokonaiskiviainesmäärästä oli louhittu noin 40 prosenttia. Lisäksi investoitiin mm. kiinteisiin rakenteisiin kuten Domargårdin käsittelykenttälaajennukseen (123 175 euroa). Yhtiö rahoitti investoinnit tulorahoituksen turvin eikä pankkilainaa tilikaudella nostettu. Lainoja maksettiin tilikaudella takaisin 720 000 euroa ja tilikauden päättyessä yhtiöllä ei ollut rahalaitoslainoja.

Lainsäädännöllisiä rajoituksia

Toimintavuoden 2016 päättymisen jälkeen tuli 1.1.2017 voimaan uusi hankintalaki, joka rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia yritysjätehuoltopalvelujen tarjoamisessa. Asiaan liittyen on jo ennakoidusti laadittu selvityksiä ja suunnitelmia yrityksille tarjottavien jätehuoltopalvelujen jatkamisen järjestämistavoista esimerkiksi tytäryrityksen tai soveltuvan kumppanin kanssa perustettavan yhteisyrityksen kautta. Tahtotila yhtiössä on tarjota laadukkaita ja paikallisia kierrätys- ja jätehuoltopalveluja myös yrityssektorille ja samalla hyödyntää olemassa olevaa monipuolista ja kattavaa paikallisinfraamme. Tämä hyödyntää sekä yritysasiakkaitamme että etenkin kuntalaisia mahdollistaen kustannustehokkaiden kokonaisratkaisujen käyttämisen asiakastyypistä riippumatta.

Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita sekä omistajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä vuonna 2016.

Vesa Heikkonen
toimitusjohtaja