iuj toimitusjohtaja

En ny strategi visar vägen mot framtiden

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab uppdaterade sina strategier till en strategi gemensam för båda bolagen på våren 2016. I den nya strategin är en av tyngdpunkterna fortfarande att utveckla och erbjuda mångsidigare avfallshanteringstjänster till kommuninvånarna. I anknytning till detta kommer vi i fortsättningen att i allt större omfattning bland annat utnyttja de möjligheter som en digitalisering medför. Övriga centrala målsättningar i den nya strategin är bland annat mål som hör samman med miljöns välbefinnande, socialt ansvar, effektiv och heltäckande service samt personalens yrkeskunskap och motivation. Tack vare den nya gemensamma strategin kunde vi på ett ännu bättre sätt synkronisera de båda bolagens verksamheter mot våra gemensamma mål.

Fusion

Under 2016 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk’n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen och behandlingen har ännu inte slutförts sommaren 2017, vilket betyder att det nya bolaget torde kunna inleda sin verksamhet tidigast i början av år 2018.

Vi tar i bruk ett gemensamt servicevarumärke

Vi har effektivt utnyttjat den extra tid som den fördröjda fusionsprocessen har fört med sig och vi fortsatt att harmonisera funktionerna. Som ett betydande steg i denna riktning lanserades ett gemensamt Rosk’n Roll servicevarumärke i april 2016. Det gav såväl våra tjänster på avfallsstationerna, fastigheternas insamlingstjänster som allt vårt kundmaterial, vår webbpalts och våra andra digitala kanaler ett nytt utseende. Ooch med det nya utseendet började Rosk'n Roll -avfallshanteringstjänstens rytm ljuda även på Östra Nylands Avfallsservice Ab:s område. Man kunde även lyssna till den nya rytmen i tävlingen Company Rock där det högklassiga bandet bestående av personal vid ÖNA och RR deltog och gick vidare till semifinalen på hösten. Det blev ingen seger, men meddelandet gick säkert fram: Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten rockar loss med gott humör!

Ekonomi

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,3 miljoner euro (år 2015 11,2 miljoner euro). Vinsten efter skatt var 669 802 euro. Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen och utveckla verksamheten.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 1 097 351 euro. En betydande del av investeringsbeloppet gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral (641 026 euro). I slutet av 2016 hade cirka 40 procent brutits av den totala mängden stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral. Dessutom investerade bolaget bland annat i fasta konstruktioner, såsom utbyggnaden av hanteringsfältet i Domargård (123 175 euro). Bolaget finansierade investeringarna genom intern finansiering och inga banklån lyftes under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden amorterades banklånen med 720 000 euro och vid räkenskapsperiodens slut hade bolaget inte några lån i finansinstitut.

Rättsliga begränsningar

Efter slutet av verksamhetsåret 2016 trädde en ny upphandlingslag i kraft 1.1.2017, som begränsar bolagets möjligheter att erbjuda avfallshanteringstjänster till företag. I anknytning till detta har man redan på förhand upprättat utredningar av och planer för hur man ska fortsätta ordna de avfallshanteringstjänster som erbjuds till företag, till exempel via ett dotterbolag eller ett gemensamt företag grundat tillsammans med en lämplig partner. Inom bolaget är man villig att erbjuda högklassiga och lokala återvinnings- och avfallshanteringstjänster även till företagssektorn och samtidigt utnyttja vår redan befintliga mångsidiga och heltäckande lokala infrastruktur. Detta skulle gynna både våra företagskunder och särskilt kommuninvånarna genom att man skulle använda kostnadseffektiva helhetslösningar, oberoende av kundtyp.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartner samt ägare och personal för ett gott samarbete under 2016.

Vesa Heikkonen

verkställande direktör