Styrelsens verksamhets­berättelse

Skriv ut sidan

Räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016

Allmänt

Östra Nylands Avfallsservice Ab (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med ett sammanlagt invånarantal på 95 369 i slutet av 2016.

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att ordna avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt lagstiftningens krav på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget producerar de avfallshanteringstjänster som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfastigheterna samt för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av avfallsrådgivning, materialinsamling, energiutvinning och behandling av avfall, skärgårdens avfallshantering samt avfallshantering för farligt avfall. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster till företag som har behov av tjänsterna. Dessa tjänster produceras antingen utifrån kommunens sekundära ansvar enligt avfallslagen eller på marknadsvillkor.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 11,3 miljoner euro. Omsättningen ökade med 1 procent jämfört med året innan. Den mottagna avfallsmängden utgjorde 285 000 ton, varav 210 000 ton var rena eller lindrigt förorenade jordmassor. Motsvarande mängder år 2015 var 256 000 respektive 186 000 ton. Den totala avfallsmängden ökade med 11,4 procent och mängden jordmassor med 12,9 procent jämfört med året innan. Den avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 3,4 procent (384 570 euro) av omsättningen.

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en avsättning på 250 000 euro för eftervård av avstjälpningsplatserna. Avsättningen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 60 445 euro, vilket innebär att avsättningen för eftervård ökade med 189 555 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 936 790 euro, vilket är 8,3 procent av omsättningen. Avkastningen på eget kapital var 10,9 procent. Det egna kapitalets andel var i slutet av räkenskapsperioden 44,5 procent av balansomslutningen. Räkenskapsperiodens resultat före skatt och bokslutsdispositioner var en vinst på 915 418 euro. Vinsten efter skatt var 669 802 euro

 

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

 

2016 2015 2014

omsättning

11 344 348

11 214 749

10 187 261

rörelsevinst

936 790

741 417

607 430

rörelsevinst % av omsättningen

8,3

6,6

6,0

avkastning på eget kapital %

11,9

11,3

11,7

soliditetsgrad % *

45,5

42,1

40,0

* Till det egna kapitalet räknas inte avsättningar, vilket påverkar nyckeltalet.

 

Räkenskapsperiodens vinst och omsättning översteg klart den budgeterade nivån.

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet för att verkställa miljöinvesteringar i avfallshanteringen.

Under räkenskapsperioden fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk´n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Fusionen har bedömts minska riskerna i anslutning till bolagets verksamhet och öka verksamhetens kostnadseffektivitet. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk’n Roll Oy Ab. I slutet av räkenskapsperioden gick ärendet till högsta domstolen, vars beslut ännu låter vänta på sig. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till slutet av 2017.

De viktigaste investeringarna

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 1 097 351 euro. Största delen av investeringsbeloppet gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral (641 026 euro). Räkenskapsperiodens investeringar i renovering av bolagets nya verksamhetsställe (182 417 euro). Dessutom investerades i fasta konstruktioner vid olika objekt (104 319 euro), maskiner och inventarier (90 739 euro), adb-mjukvara (74 094) och andra inventarier (4 756 euro).

Finansiering

Bolaget täckte sina investeringar med intern finansiering. Inga banklån lyftes under räkenskapsperioden. Lånen amorterades med 720 000 euro. Vid utgången av räkenskapsperioden har bolaget inte några lån i finansinstitut.

Utvecklings- och miljöverksamhet

Bolaget har ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001) enligt vilket bolaget förbinder sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. Miljö- och kvalitetsmålen har skrivits in i verksamhetssystemet, genomförandet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen är att öka återvinningen av avfall samt minska avfallscentralernas utsläpp.

Under verksamhetsåret uppdaterades bolagets strategi och den utarbetades med tanke på den kommande fusionen som likalydande med Rosk'n Roll Oy Ab:s strategi. Strategin utarbetades för den kommande femårsperioden, det vill säga fram till år 2021.

Från och med början av året trädde en begränsning av deponering av organiskt avfall på avstjälpningsplatser i kraft. Till följd av begränsningen styrs betydande avfallsströmmar, såsom byggavfall och stort samhällsavfall, till behandling i anläggningar i stället för till slutdeponering och sedan vidare till material- eller energiåtervinning.

I början av verksamhetsåret inleddes ett insamlingssystem som bygger på producentansvar för förpackningsavfall. Det insamlingsnätverk som förutsätts i lagstiftningen och som finansieras av producenterna är betydligt glesare än det nätverk som bolaget tidigare har byggt upp. Bolaget fortsatte upprätthålla sitt eget nätverk som ett kompletterande servicenätverk och fördubblade därmed antalet insamlingspunkter inom sitt verksamhetsområde, jämfört med de i lagen fastställda minimikraven.

Under verksamhetsåret lanserade vi tillsammans med Rosk'n Roll Oy Ab en gemensam Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänst som erbjuds med samma utseende och innehåll i både östra och västra Nyland.

Under år 2016 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för bolagets verksamhet: 

Förberedelserna för fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab fortsatte med att i den mån det var möjligt förenhetliga och utveckla bolagens praxis bl.a. i avfallshanteringen och kundservicen samt i stödfunktionerna såsom bokföring och fakturering.

Jordbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen i Sköldvik fortsatte enligt den uppgjorda tidsplanen. Vid utgången av verksamhetsåret hade cirka 41 procent brutits av den mängd stenmaterial som ska brytas på området.

 

Delägare

Delägare

Aktier/st. %-andel

Borgå

2 243

49,00

Sibbo

1 172

25,60

Lovisa

812

17,74

Askola

181

3,95

Borgnäs

170

3,71

Totalt

4 578

100,00

 

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster.

Förvaltning

Bolagsstämman hölls den 21 april 2016 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde åtta gånger under året. Styrelseordförande var Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. Styrelsen hade följande ordinarie medlemmar och suppleanter:

Ordinarie medlem För tiden 1.1–24.4.2016 Suppleant Kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.)       Kaj Lindqvist Sibbo
Risto Kuisma Erik Franzén Borgnäs och Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

Ordinarie medlem För tiden 22.4.-31.12.2016 suppleant Kommun
Matti Nuutti (ordf.) Jaakko Jalonen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Kaj Lindqvist Sibbo
Erik Franzén Risto Kuisma Borgnäs och Askola
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Toni Paakkarinen Lovisa
Vesa Lepistö Ari Oksanen Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

 

Bolagets verkställande direktör var diplomingenjör Vesa Heikkonen.

Revisor för bolaget var PricewaterhouseCoopers Oy.

Personal

Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 31,4, vilket är 4,1 årsverken mer än 2015 och 8,1 årsverken mer än 2014. Den främsta orsaken till de ökade personalresurserna är att köptjänster har ersatts med egna resurser. Visstidsanställda utförde 5,1 årsverken i bolaget,

medan motsvarande siffra var 2,9 år 2015 och 3,1 år 2014.  Bolaget hade 34 anställda den 31 december 2016. Motsvarande siffra var 28 år 2015 och 27 år 2014. Den totala summan av löner och arvoden under räkenskapsperioden 2016 var 1 261 535 euro. Löner och arvoden uppgick till 1 135 503 euro år 2015 och 950 807 euro år 2014.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremiesystem för personalen. Målsättningen med systemet är att motivera personalen till att utveckla kostnadseffektiviteten och servicenivån samt att öka sammanhållningen och belöna goda prestationer.

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling och miljön

Efter slutet av verksamhetsåret trädde en ny upphandlingslag i kraft 1.1.2017, som begränsar bolagets möjligheter att erbjuda avfallshanteringstjänster till företag. I anknytning till detta har man redan på förhand upprättat utredningar av och planer för hur man ska fortsätta ordna de avfallshanteringstjänster som erbjuds till företag, till exempel via ett dotterbolag eller ett gemensamt företag grundat tillsammans med en lämplig partner. Planeringen fortsätter och det är sannolikt att åtminstone en del av avfallshanteringstjänsterna för företag överförs till ett separat bolag.  Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några övriga väsentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet eller ekonomi. Bolagets omsättning uppskattas förbli på samma nivå år 2017 som år 2016, med beaktande av ovan nämnda eventuella överföring av avfallshanteringstjänster för företag och dess omsättning till ett separat bolag. Omsättningen påverkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk tillväxt leder till en ökad mängd avfall och ökar bolagets omsättning och lönsamhet. Fusionen med Rosk’n Roll Oy Ab bedöms effektivisera verksamheten, vilket kommer att göra det lättare att svara mot utmaningarna som den allt strängare avfallslagstiftningen medför.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten      

De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens behov av avfallshanteringstjänster och de avfallsmängder hushållen producerar förändras långsamt. Däremot varierar mängden företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna och de varierande mängderna företagsavfall som bolaget tar emot inverkar direkt på bolagets ekonomi.

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 669 802,24 euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder”, och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används för att utveckla bolagets verksamhet.