rr ymparistovastuu vesi

Avloppsvatten

Skriv ut sidan

I avfallscentralerna hålls förorenat och rent vatten åtskiljda med hjälp av olika konstruktioner. Förorenat vatten är huvudsakligen regnvatten från deponier eller behandlingsfält och det leds via en utjämningsbassäng till avloppsreningsverk. Vatten som har regnat på rena vägområden och fält leds ut i terrängen som sådant.

Vattenkvaliteten granskas regelbundet både på området för avfallscentralen och i diken och vattendrag utanför området. Man följer även upp grundvattnets kvalitet och situation på området. Granskningarna görs i enlighet med sådana granskningsprogram som myndigheterna har godkänt. Vattnens kvalitetsprov tas av en certifierad provtagare och analyserna utförs i ackrediterade laboratorier. Dessutom följer den egna personalen varje vecka upp avloppsvattnets egenskaper.

Västra Nylands vatten och miljö r.f. skötte om granskningen av vatten på Munka avfallscentral år 2016. Vattengranskningen genomförs både som bolagets egen vattengranskning och som en gemensam granskning av vattnet i Sjundeå å. Under år 2016 togs tre kvalitetsprov av vattnet i Munka avfallscentrals omgivning. Granskningspunkterna är cirka 23 och man utförde sammanlagt över 1 300 laboratorieanalyser av proven. Belastningen utanför avfallscentralen orsakas huvudsakligen av kväveföreningar. Belastningen under verksamhetsåret var i stort sett densamma som under tidigare år.

 

MILJÖPÅVERKAN, VATTEN, Munka avfallscentral 2012 2013 2014 2015  2016
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk, (PE*)  2973  1873  1724  2742 1263
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket, (PE)  1934  1359  1359  931 668
Totalkvävebelastning hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området, (kg)  229  156  131  158 68

*Person ekvivalenten PE anger hur många personers hushålls orenat avloppasvattnet kvävebelastningen/dygn i medeltal motsvarar.