rr jatteidennouto

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Rosk’n Roll tar hand om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Till den fastighetsvisa insamlingen av avfall hör 41 000 fastigheter. Av dessa använde 25 procent ett gemensamt kärl med grannen. Blandavfallspunkterna används av cirka 13 500 fastigheter, varav 75 procent är fritidsbostäder. Cirka 1 100 fastigheter har anslutit sig till den separata insamling av bioavfall som Rosk’n Roll ordnar.

År 2016 utförde man nästan 811 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl med 20 sopbilar.

Rosk’n Roll upprätthåller fasta insamlingspunkter såsom avfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden samt ekopunkter avsedda för återvinningsbart avfall. Dessutom ordnar bolaget ambulerande insamlingar för farligt avfall och metallskrot två gånger om året. Mottagningen av läkemedelsavfall görs i samarbete med apoteken.

Roskrådet som avfallshanteringsmyndighet

Västra Nylands avfallsnämnd, eller Roskrådet, fungerar som den regionala myndigheten i avfallsärenden. Till nämnden hör alla kommuner i området. Bolaget har en central roll i uppdateringen och upprätthållandet av myndighetens avfallsregister. För att den kommunala avfallshanteringen ska fungera är det mycket viktigt med ett gott samarbete mellan det kommunala avfallshanteringsbolaget och myndigheten.

Centraliserad konkurrensutsättning lönar sig

Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Från och med 2006 har det funnits centraliserad konkurrensutsatt avfallstransport i västra Nyland, med undantag av några områden i Lojo. Till Rosk’n Rolls uppgift hör att konkurrensutsätta de avfallstransporter som är på kommunens ansvar enligt de krav som uppställs i lagstiftningen. Från och med oktober 2016 anslöt sig även områdena Karislojo och gamla Lojo till den centraliserat konkurrensutsatta avfallstransporten och samtidigt tog man i Lojo området i bruk enhetliga avfallsavgifter. Rosk’n Roll ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna, även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Genom regelbunden konkurrensutsättning effektiviseras transporterna och kundavgifterna kan hållas på en låg nivå. Kundavgifterna höjdes inte för 2016. Rosk’n Rolls verksamhetsområde är uppdelat i 21 entreprenadområden som konkurrensutsätts var för sig.

Den nya entreprenadperioden för transport av blandavfall i Högfors inleddes den 1 maj 2016, tömningarna sköts av Lassila & Tikanoja som vann konkurrensutsättningen även år 2015.

År 2016 konkurrensutsattes för första gången transporterna av blandavfall och bioavfall i gamla Lojo och Karislojo, entreprenaderna inleddes den 3 oktober 2016.

 •     Entreprenadområde 1 (Lojo centrum): L&T
 •     Entreprenadområde 2 (bl.a. Asema och Nummenkylä): RenoNorden
 •     Entreprenadområde 3 (bl.a. Virkby, Lojo ö och Karislojo): RenoNorden
 •     Bioavfall: L&T

Otto och Romulus

Insamlingsbilarna för farligt avfall och metallskrot Otto och Romulus stannade under året hundra gånger på hållplatser i närheten av invånarna. Sommarturen genomfördes för andra gången som utvidgad, under föregående år lades flera platser till, särskilt för sommargästerna i skärgården. Vårturen varade i 13 dagar och under den tiden mottog bilarna avfall på 60 olika hållplatser. Sommarturen varade i 11 dagar och bilarna stannade på 40 hållplatser.

Samarbetspartner inom avfallstransporter 2016

Transport av blandavfall:

 •     Lassila & Tikanoja Oyj
 •     Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy
 •     RenoNorden Oy
 •     Grönfors Training Oy
 •     Sita Finland Oy

Transport av bioavfall:

 •     Lassila & Tikanoja Oyj

Transport av glas och metall:

 •     Lassila & Tikanoja Oyj
 •     HFT Network Oy

Blandavfallspunkter

Bolaget har sedan slutet av 1990-talet upprätthållit blandavfallspunkter på glesbygden i flera av kommunerna i området. År 2016 fanns det 160 blandavfallspunkter i västra Nyland. En stor utmaning är missbruket: vissa använder servicen vid blandavfallspunkterna utan att betala för den eller dumpar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Den mängd avfall som lämnas in på avfallspunkterna är extremt stor i proportion till antalet betalande kunder. Vissa avfallspunkter utsätts för exceptionellt grov nedskräpning.

Ekopunkter

Nätverket av ekopunkter i området genomgick en förändring då producentansvaret för förpackningsavfall trädde i kraft. Under år 2015 inleddes förhandlingar med Rinki Ab (f.d. PYR) om administrationen av ekopunkterna. Från och med den 1 januari 2016 övergick de 40 viktigaste av 130 ekopunkter i östra Nyland på Rinkis ansvar. Rosk’n Roll beslöt att behålla resten av ekopunkterna som en kompletterande tjänst för mottagning av invånarnas sorterade återvinningsbara avfall. På ekopunkterna samlar man in papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter samlar man även in kartong och kläder. Papper, glas, metall och kartong återvinns som råmaterial.

Apotek

Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 20 apotek. Hushållens läkemedelsavfall tas avgiftsfritt emot vid apoteken.

Otto och Romulus ambulerande insamling

Insamlingsbilarna Otto och Romulus samlade in farligt avfall och metall under våren och sommaren. Under vårturens 13 insamlingsdagar stannade bilarna på 60 platser och under sommarturens 11 dagar på 40 platser.