henkilostonosaaminen

Personalen

Skriv ut sidan

Antalet anställda inom bolaget har också ökat under år 2016. Under året anställdes sammanlagt nio (ÖNA 3 och RR 6) personer för uppgifter som gäller tillsvidare. För olika långa tidsbundna uppgifter anställdes sammanlagt 33 (ÖNA 11 och RR 22) personer. Under året upphörde 27 (ÖNA 11 och RR 16) tidsbundna anställningsförhållanden och ett (RR) tillsvidare anställning. Det totala antalet anställda ökade bland annat till följd av att utkontrakteringar upphörde och servicen utvecklades, särskilt vad gäller mottagning och återvinning av avfall.

Bolagen strävar efter att utnyttja utbudet av arbetskraft inom den tredje sektorn och att erbjuda praktikplatser till studerande då det är möjligt. På detta sätt vill vi erbjuda arbetsmöjligheter åt personer med funktionsnedsättningar och sådana som genomgår rehabilitering samt stärka tillgången på yrkeskunnig personal inom vår egen bransch i framtiden.

Under året utvecklade vi processerna inom bolagens personalförvaltning och stödet till förmansarbetet genom att bland annat producera instruktioner till förmännens och personalens förfogande samt genom att utbilda chefer. Vi tog i bruk nya digitala lösningar inom personalförvaltningen. Vad gäller utvecklandet av processerna inom och riktlinjerna för personalförvaltningen strävar vi efter att stöda ett allt mer flexibelt och mångsidigt arbete.

Personalens välmående

Personalens arbetshälsa och säkerhet främjades i samarbete med arbetarskyddskommittén, företagshälsovården och personalen.

Verksamhetsårets arbetarskyddsprogram omfattade bland annat riskanalyser, rundturer för att granska säkerheten samt information om välmående och säkerhet.

Personalens arbetsförmåga främjades också genom ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturaktiviteter samt genom gemensamma personalevenemang för de båda bolagen. Alla personaltillfällen ordnas tillsammans med de anställda vid Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice.

En enkät för arbetstillfredsställelse bland personalen genomförs årligen. Det allmänna betyget för arbetstillfredsställelsen låg under verksamhetsåret på en god nivå: 4,5 (på skalan 1–6). Enligt enkäten för arbetstillfredsställelse är 96 procent av svararna nöjda eller väldigt nöjda med bolaget som arbetsplats. Verksamheten utvecklas långsiktigt utifrån observationerna som gjordes i enkäten för arbetstillfredsställelse.

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Årsverken totalt (årsverke) 29 26,4 23,3 27,3  31,4
Personalens genomsnittliga längd (år) 6,3 6,9 7,62 7,2  6,5
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverk) 724 1088 1518 1956  1452