iuj jatteidenvastaanotto

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Förbudet mot organiskt avfall på avstjälpningsplatser inverkade genast från början av året på mottagningen av avfall. Invånarna meddelades på förhand om begränsningens inverkan på mottagningen av avfall. Invånarna ställde aktivt frågor om mottagning av olika avfallsslag. Slutligen var man endast tvungen att vända tillbaka några avfallslaster. Förberedandet inför förbudet mot organiskt avfall på avstjälpningsplatser inleddes redan i god tid och ett viktigt steg var att styra byggavfallslaster till sorteringen. Det sorterade byggavfallet styrdes vidare till energi- och materialåtervinning och endast icke brännbart och icke återvinningsbart avfall deponerades på avstjälpningsplatsen.

Tack vare Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänster gick det snabbare att förenhetliga mottagningstjänsterna för avfall. Prissättningen för det avfall som tas emot på avfallsstationerna förenhetligades. En enhetlig prissättningsgrund och enhetliga priser ledde även till en enhetlig struktur för avfallstaxor. Ett centralt mål i förändringen var att åstadkomma en bättre kundservice. Nya medarbetare anställdes som förstärkning inom kundservicen och förmansarbetet.

Slutdeponeringsverksamhet

Mängden mottagen ren överskottsjord har ökat märkbart. Vad gäller de jordmassor som ska deponeras på Mömossen i Sibbo deltog Östra Nylands Avfallsservice i det nya beredningsförfarandet för Regionförvaltningsverkets tillståndsprocesser. Detta är ett bra exempel på ett fungerande myndighetssamarbete.

På avstjälpningsplatserna utnyttjades förorenade jordmassor, aska, industriavfall och icke återvinningsbart avfall från avfallshanteringsanläggningar till att täcka över avfall och utforma andra konstruktioner i avstjälpningsplatsens omedelbara närhet.

Avstjälpningsplatserna utformas med användningsbart material. Enligt dessa villkor staplas icke återvinningsbart material på avstjälpningsplatserna. På så sätt kan man börja stänga avstjälpningsplatser inom de närmaste åren.