Revisionsberättelse

Skriv ut sidan

Till Rosk'n Roll Oy Ab:s bolagsstämma

Revision av bokslut

Utlåtande

Vi har reviderat Rosk'n Roll Oy Ab:s (FO-nummer 0768908-2) bokslut för räkenskapsperioden

1.1–31.12.2016.  Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår mening ger bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut.

Grund för utlåtandet

Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter i enlighet med god revisionssed beskrivs närmare i punkten Revisorns skyldigheter vid revision. Vi är obundna till bolaget i enlighet med de etiska krav som ska tillämpas i Finland och som rör den revision vi har utfört och vi har uppfyllt våra etiska skyldigheter i enlighet med dessa krav.  Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar vad gäller bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet så, att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och att det uppfyller lagstadgade krav. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för sådan intern kontroll de anser nödvändig för att kunna upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga felaktiga uppgifter till följd av oegentligheter eller fel.

Styrelsen och verkställande direktören är vid upprättandet av bokslutet skyldiga att bedöma företagets förutsättningar för att fortsätta sin verksamhet och i tillämpliga fall presentera frågor som hör samman med verksamhetens kontinuitet och det faktum att bokslutet har upprättats utifrån verksamhetens kontinuitet. Bokslutet upprättas utifrån verksamhetens kontinuitet, med undantag av om bolaget avses upplösas eller verksamheten avses upphöra eller om det inte finns några andra realistiska alternativ till att göra så.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslut

Vårt mål är att genomföra revisionen för att få rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter eller fel samt att avge en revisionsberättelse som inkluderar vårt utlåtande. Rimlig säkerhet är en hög säkerhetsnivå, men inte en garanti för att en väsentlig felaktighet alltid upptäcks vid en revision som genomförs enligt god revisionssed. Felaktigheter kan orsakas av oegentligheter eller fel och de anses vara väsentliga om de som enskilda eller tillsammans rimligen skulle kunna förväntas påverka ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av bokslutet.

En revision enligt god revisionssed innefattar att vi använder oss av vårt yrkesmässiga omdöme och att vi är yrkesmässigt skeptiska under hela revisionen. Dessutom:

  • vi identifierar och bedömer riskerna för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter eller fel, vi planerar och vidtar revisionsåtgärder som motsvarar dessa risker samt inhämtar en tillräcklig mängd för ändamålet lämplig bokslutsbevis som grund för vårt utlåtande. Risken för att en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter ska förbli oupptäckt är större än risken för att en väsentlig felaktighet till följd av fel ska förbli oupptäckt, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktlig underlåtenhet att lämna uppgifter eller att lämna felaktiga uppgifter eller att förbigå den interna kontrollen.
  • vi bedömer den interna kontrollen som är relevant för att vi ska kunna planera vederbörliga granskningsåtgärder i förhållande till situationen, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll.
  • vi utvärderar även ändamålsenligheten i principerna för upprättandet av bokslut samt rimligheten i ledningens bokföringsmässiga uppskattningar och de presenterade uppgifterna.
  • vi gör en samlad bedömning av om det har varit ändamålsenligt att styrelsen och verkställande direktören har upprättat bokslutet på basis av verksamhetens kontinuitet och utifrån de revisionsbevis vi har inhämtat gör vi en samlad bedömning av om det förekommer sådan väsentlig osäkerhet med anknytning till händelser eller omständigheter som kan leda till betydande misstankar om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Om vår slutsats är att det förekommer väsentlig osäkerhet måste vi i vår revisionsberättelse fästa läsarens uppmärksamhet vid de uppgifter i bokslutet som rör osäkerheten eller om uppgifterna som rör osäkerheten inte är tillräckliga måste vi justera vårt utlåtande. Vår slutsats grundar sig på de bokslutsbevis vi har inhämtat fram till dagen för avgivande av revisionsberättelse. Oförenliga händelser eller omständigheter kan dock leda till att bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet.
  • vi utvärderar bokslutet, inklusive alla i bokslutet presenterade uppgifter, den övergripande presentationen, strukturen och innehållet samt om bokslutet beskriver den affärsverksamhet och de händelser det bygger på samt att det ger rätta och tillräckliga uppgifter om bolaget.

Vi kommunicerar med förvaltningsorganen om bland annat revisionens planerade omfattning och tidpunkt samt om betydande revisionsupptäckter, inklusive eventuella brister i den interna kontrollen som vi har lagt märke till under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar information i verksamhetsberättelsen. Vårt utlåtande gällande revisionen täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet och då bedöma om informationen i verksamhetsberättelsen står i väsentlig konflikt med bokslutet eller den information vi har inhämtat i samband med genomförandet av revisionen eller om detta i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Vår skyldighet är dessutom att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Enligt vår mening överensstämmer uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med tillämpliga bestämmelser för upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi på basis av vårt utförda arbete gör en samlad bedömning av att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsens uppgifter måste vi rapportera detta. Vad gäller detta har vi inget att rapportera.

 

Lojo den 21 mars 2017

Finnpartners BDO Oy, revisionssamfund

Vesa Toivonen
HT
Finnpartners BDO Oy
Revisionsberättelse