Verksamhets­berättelse för räkenskaps­perioden 1.1.2016–31.12.2016

Skriv ut sidan

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Fusion

Beslutet om fusion mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) och Rosk’n Roll Oy Ab (RR) fattades redan år 2012 i de båda bolagens ägarkommuner och på bolagsstämmor.  Rättsprocesserna för de käromål som väckts mot fusionen har framskridit ända till högsta domstolen. Högsta domstolen förväntas fatta ett beslut i början av år 2017.

Trots att den juridiska fusionen mellan RR och ÖNA fördröjs ytterligare, har bolagens styrelser en stark önskan om att fusionen ska genomföras. I väntan på fusionen har tiden använts för att samordna verksamheterna så långt som möjligt.

I fråga om de operativa uppgifterna fungerar RR och ÖNA redan nu som ett bolag.  Vad gäller de tjänster som erbjuds kunderna har man i öst och väst tagit i bruk en gemensam Rosk’n Roll-servicemodell. På motsvarande sätt har man i de båda bolagen tagit i bruk samma visuella utseende och logotyp.

Rosk’n Rolls verkställande direktör är också fusionsdirektör med ansvar för att bolagsfusionen framskrider. Fusionsdirektören är ordförande i bolagens gemensamma ledningsgrupp och chefsgrupp.

Den operativa verksamheten och ändringar som genomförts 2016

Begränsningarna för placering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna trädde i kraft i början av år 2016. Vad gäller det viktigaste materialflödet, blandavfall från hushåll, förberedde sig RR inför lagändringen redan i god tid genom ett långsiktigt avtal om energiutvinning ur avfall med Vanda Energi. Slutdeponeringsverksamheten av avfall har förändrats till att man nu utnyttjar rejekt från industrin och olika typer av överskottsjord till att forma avstjälpningsplatser. En så värdefull slutdeponeringskapacitet kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Inom upphandlingsringen konkurrensutsatte RR tillsammans med ÖNA och sex kommunala vattenverk i området återvinningen av avloppsslam och bioavfall. Det nya konkurrensutsatta avtalet är förmånligare för alla medlemmar i upphandlingsringen än de tidigare arrangemangen. Avloppsslam och bioavfall transporteras nu till anbudsgivarens behandlingsanläggningar i södra Finland. Bolaget som fick serviceavtalet planerar nu att tillsammans med upphandlingsringen bygga en biogasanläggning för behandling av avloppsslam och bioavfall samt annat bionedbrytbart material på området för Munka avfallscentral.

Lojo RR ska ordna avfallstransporten

Enligt ett beslut som Västra Nylands avfallsnämnd fattade 2013 överfördes hela Lojo hösten 2016 till ett centraliserat transportsystem för bland- och bioavfall från hushåll efter en övergångstid på tre år.  Lojo avfallstransport konkurrensutsattes som tre entreprenadområden. Konkurrensutsättningen och starten av den av bolaget ordnade avfallsinsamlingen lyckades utmärkt.  Servicepriserna för alla kundgrupper blev betydligt lägre. Kundreklamationerna gällande insamlingen av avfall är nu, efter ett kort inledningsskede, på samma goda nivå som för de andra av RR:s transportentreprenader.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten

Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet sker till stor del genom att delta i Avfallsverksföreningens (AVF) projekt.

Sammanförandet och förenhetligandet av de åtgärder som hör samman med förberedelserna inför fusionen har fortfarande krävt en betydande mängd resurser. Detta har begränsat inledandet av egna mer omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt.

Bolaget utvecklar ett automatiskt koncept för avfallsstationer.  Syftet med projektet är att utöka avfallsstationernas öppettider i enlighet med kundernas önskemål, så att stationerna under en del av tiden kunde fungera utan bemanning.   Enligt planerna kommer den första automatiska avfallsstationen att tas i bruk i slutet av år 2017 i Lovisa.

Under verksamhetsåret har man i form av RR:s eget utvecklingsarbete tagit i bruk en e-tjänst där alla kunder kan sköta sina ärenden. Kunden kan självständigt via bolagets webbplats sköta de vanligaste ändringarna vad gäller avfallshanteringstjänster.  Man har även tagit i bruk ett rapporteringssystem för kundernas avfallshanteringstjänster som fungerar via webbplatsen.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten

Käromålen i anslutning till inlösen av de privatägda aktierna utgör fortfarande en betydande osäkerhetsfaktor för bolagets verksamhet. Detta trots att besluten i de två lägre domstolarna tydligt har varit till RR:s fördel. Fusionen har dragit ut på tiden, vilket fortfarande innebär extra arbete och osäkerhet.

I enlighet med aktiebolagslagen och bokföringslagen bör bolagens ekonomi- och personalförvaltning dock skötas med två parallella system.

Två projekt som kan påverka Rosk’n Rolls ekonomi pågår på lagstiftningsnivå: I början av år 2017 trädde en ny upphandlingslag i kraft. I denna begränsas de kommunalt ägda bolagens, som även RR:s

verksamhet på marknadsvillkor betydligt, jämfört med tidigare praxis.  Gränsen i enlighet med den nya lagen är 5 procent av omsättningen eller 500 000 €. Tidigare har man tillämpat en gräns på 20 procent. Vid beredandet av lagen har man dock tagit hänsyn till att avfallshantering är en specialbransch på så sätt, att gränserna vad gäller avfallshantering fastställs i samband med förnyandet av avfallslagen. Detta arbete pågår fortfarande.

Det är dock sannolikt att andelen för verksamhet på marknadsvillkor kommer att minska i bolagets omsättning. Den kraftiga begränsningen av verksamheten på marknadsvillkor skulle påverka bolagets ekonomi, eftersom de tjänster som bolaget sålt till företag har haft bättre täckning än hushållens avfallshantering. Dessutom skulle småföretagarna i vårt verksamhetsområde vara tvungna att skaffa sin avfallshanteringstjänst från annat håll till en högre kostnad.

Ett annat projekt som påverkar bolagets omsättning är den ändring av avfallslagen som nämns i regeringsprogrammet. Projektets syfte är att begränsa kommunernas ansvar för avfallshantering så, att det endast skulle omfatta hantering av hushållsavfall. I så fall skulle RR inte längre ansvara för hanteringen av exempelvis skolornas, sjukhusens och garnisonernas avfall.  För närvarande pågår arbetet med att förnya avfallslagen, där man även beslutar om detaljerna vad gäller en begränsning av kommunernas ansvar för avfallshantering.

Presentation av miljöfrågor

Bolagets huvudsakliga funktioner koncentreras till Munka avfallscentral. Avloppsvatten som uppstod vid avfallscentralen och som ska behandlas uppgick till 75 056 m3, kostnaderna för insamlingen och behandlingen av avloppsvattnet var 162 252 euro.

Av den deponigas som samlades in på avstjälpningsplatserna utnyttjades 86 procent för uppvärmning och elproduktion. Med gasmotorn som togs i bruk år 2012 producerades 396 MWh el.

Bolaget bokför en avsättning för eftervård, som används för att bekosta eftervården av avstjälpningsplatsen i framtiden. Avsättningen för eftervård var 400 000 euro. Bolaget tillsluter två gamla delar av avstjälpningsplatsen som tagits ur bruk och kostnaderna för detta var 110 244 euro.

Alla kostnader för miljökontrollen av bolagets verksamhet uppgick till 58 628 euro.

Uppföljning av kostnaderna för miljökontrollen

  2016 2015 2014
Kostnader för miljökontroll (1 000 euro) 58 115 74
Andel av omsättningen (%) 0,4 0,8 0,5

Bedömning av och nyckeltal för ekonomisk ställning och resultat samt andra omständigheter som påverkar utvecklingen av affärsverksamheten

Bolagets verksamhet gick med vinst och bolagets soliditet och likviditet var goda.

 

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat

  2016 2015 2014
Omsättning 14 819 15 033 13 796
Rörelsevinst 591 699 749
Rörelsevinstens andel av omsättningen % 4,0 4,6 5,4
Avkastning på eget kapital % 6,9 6,0 6,7
Soliditetsgrad % 62,1 61,8 60,4

 

Personal

Nyckeltal som beskriver bolagets personAL

  2016 2015 2014
Genomsnittligt antal under räkenskapsperioden 36 33 29
Löner och arvoden under räkenskapsperioden (1 000 euro) 1 409 1 260 1 229

 

Styrelsens förslag till åtgärder gällande bolagets vinst

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas och att resultatet om 830 034,38 euro lämnas på bolagets eget resultatkonto för räkenskapsperioden.

Bolagets aktier

Bolagets aktier enligt aktieslag och huvudsakliga bestämmelser i bolagsordningen gällande varje aktieslag.

Bolagets aktiekapital enligt aktieslag

  2016 2015
Serie (1 röst/aktie) 18 380 st 18 380 st

 

Alla aktier har samma rätt till dividend och bolagets medel.

Bolagets organisation, ledning och revisor

Till bolagets styrelse hörde i slutet av 2016 ordförande Ulla Lindström-Dahl, Raseborg stad, vice ordförande Jarmo Kuosa, Vichtis kommun, Rolf Oinonen och Juhana Salmenpohja, Lojo stad, Jaakko Laiho, Hangö stad och Mikael Carlberg, Ingå kommun och Mika Tallgren, Högfors stad. Bolagets verkställande direktör var Jukka Paavilainen. Till bolagets revisorer har valts BDO Oy, GRM-samfund.