kasittely hyodyntaminen

Avfallsbehandling och nyttoanvändning

Skriv ut sidan

Ett av målen med avfallsbehandlingen är att öka återvinningen samt material- och energiåtervinning i stället för deponering på avstjälpningsplatsen. Avfallsbehandlingen och återvinningen av avfall är koncentrerad till Munka avfallscentral i Lojo, där bolaget självt behandlar en del av avfallet och en del mellanlagras innan det transporteras till fortsatt behandling. Funktionerna vid avfallscentralen är bland annat mellanlagring, slutdeponering och omlastning av avfall, utnyttjande av avfallsmaterial i konstruktionerna, behandling av flytande avfall och krossning av avfallsmaterial.

Materialflöden

Rosk’n Roll Oy Ab tar emot avfallsmaterial vid Munka avfallscentral, åtta avfallsstationer (Hangö, Ingå, Karis, Karislojo, Högfors, Pusula, Ekenäs och Vichtis), ambulerande insamlingar, eko- och blandavfallspunkter, apotek samt containerinsamling av farligt avfall. År 2016 mottogs sammanlagt 119 220 ton avfall, en stor del av det vid Munka avfallscentral.

 

 

 2012

2013

 2014

 2015

 2016

Blandat kommunalt avfall kg/inv

344

299

278

281

287

Separat insamlat bioavfall kg/inv

29,3

28,8

28,6

27

27,8

Farligt avfall från hushållen kg/inv

14,1

12,9

13,9

13,4

13,5

 

ENERGIN I BLANDAVFALL UTNYTTJAS FÖR VÄRME- OCH ELPRODUKTION OCH BLANDAVFALLET BELASTAR INTE LÄNGRE MILJÖN PÅ AVSTJÄLPNINGSPLATSEN. VÄRME OCH EL FRÅN VÄSTNYLÄNDSKA SOPPÅSAR.

Behandling och nyttoanvändning

Större delen av avfallet utnyttjas som råmaterial för nya produkter eller som energi. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster verkar inom återvinningskedjan för avfall tillsammans med proffs inom branschen.

akku

Ackumulatorer

Blyet i ackumulatorerna kan material­återvinnas nästan till 100 procent.

patteri

Batterier och små ackumulatorer

Råmaterial för metallindustrin.

tiili

Betong och tegel

Krossas och används vid jordbyggnad.

biojate

Bioavfall

Genom rötning får man biogas för energiproduktion och resterna blir till biogödsel.

rakennusjate

Byggavfall

Används för material- och energiåtervinning, den del som inte kan återvinnas levereras till slutdeponering.

renkaat

Däck

Bl.a. jordbyggnadsprodukt, bullervall.

sahkolaitteet

Elapparater

Materialen separeras och återanvänds som material i nya produkter.

vaarallinen

Farligt avfall

Värmebehandling i hög temperatur där energin som frigörs tas tillvara.

lasi

Glasförpackningar

Glaset materialåtervinns bl.a. vid tillverkningen av nya förpackningar.

kyllastettypuu

Impregnerat trä

Flis för energiutvinning.

maa

Jordmassor

Utnyttjas vid utformningen av slutdeponeringsområdena.

Rosk’n Roll

kartonki

Kartong

Returkartong till bl.a. hylsor.

vaatteet

Kläder (användbara)

Till återanvändning.

haravointi

Krattavfall

Komposteras och utnyttjas vid avfalls­centralerna, t.ex. vid utformningen av 
gamla avfallsupplag.

Rosk’n Roll

lava

Lastpallar av trä, kabeltrummor

Repareras och används som sådana.

metalli

Metall

Råmaterial för metallindustrin.

oljy

Oljeavfall

Återanvändning efter behandling.

paperi

Papper

Råmaterial till pappersindustrin.

muovi

Plastförpackningar

De blandade plastfraktionerna rengörs och återvinningsplast separeras för industrins bruk.

oksat

Ris, kvistar och julgranar

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer

romuauto

Skrotbilar

Cirka 95 procent av en skrotbil utnyttjas som material.

puujate

Träavfall

Flis för energiutvinning.

Flera operatörer

 

Materialflöden 2016