sidosryhmaviestinta

Kommunikation med intressent­grupper

Skriv ut sidan

Avfallsrådgivning har en central roll i kommunikationen hos Rosk'n Roll vid sidan av den traditionella organisationskommunikationen. Avfallsrådgivning är en lagstadgad uppgift som ägarkommunerna har gett bolaget i uppdrag att sköta.

Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har från och med våren 2016 erbjudit avfallshanteringstjänsterna under ett gemensamt servicevarumärke. Avfallshanteringstjänsterna i såväl västra som östra Nyland håller en jämn och enhetlig kvalitet och har erbjudits under namnet Rosk'n Roll. Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänster började genast synas hos kunderna. Vårens kundtidning Roskis fick samma utseende och nästan samma innehåll i östra och i västra Nyland. Bolagens gamla webbplatser gick till historien och en webbplats med nytt utseende lanserades på adressen www.rosknroll.fi. Det nya utseendet utökades under maj bland annat till sopbilarnas sidor, avfallsstationernas skyltar, skyltarna på eko- och blandavfallspunkterna samt diverse kundmaterial. Även fakturamallen och de kundmeddelanden som skickas med fakturan fick ett nytt utseende.

Rosk'n Rolls centrala intressentgrupper är invånarna i västra Nyland, företagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Roskis, väggkalender, avfallsrådgivningsmöten, besök och broschyrer. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Tidningen och kalendern i varje hem

Kundtidningen Roskis delades ut till alla hushåll i området i april och väggkalendern i december. Dessutom postades kundtidningen till alla som har en fritidsbostad i västra Nyland, men en fast adress på annan ort.

Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice har tillgång till ett gemensamt intranät, Rollari. Rollari är den viktigaste kanalen för bolagens interna kommunikation. E-post och regelbundna personalmöten och -evenemang har fortfarande en betydande roll inom chefs- och personalkommunikationen.

Kontakten med samarbetspartner såsom transport- och avfallsstationsentreprenörer samt andra avfallsanläggningar sköts via förhandlingar, besök och olika kurser.

De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndigheterna och Västra Nylands avfallsnämnd får information om Rosk’n Rolls verksamhet via olika rapporter, möten, besök, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och webbplatsen.

Rådgivnings- och kommunikationskampanjer

När Finlands insamlingssystem för förpackningsavfall ändrades den 1 januari 2016 överfördes en del av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s och Rosk’n Rolls ekopunkter till  det riksomfattande ekopunktsnätverket RINKI. Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab fortsatte upprätthålla de egna ekopunkterna och kompletterar därmed Rinkis nätverk. Vid några av Rinkis ekopunkter började man även samla in förpackningsplast. Ändringarna inom förpackningsavfallshanteringen väckte många frågor bland invånarna. Förpackningsplast stod högst på listan som tema för rådgivningstillfällena.

Antalet kunder inom avfallshanteringen ökar i östra och västra Nyland under semestersäsongen. När avfallsmängden ökar blir även behovet av avfallsrådgivning större. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsterna förankrade avfallspoliser vid eko- och blandavfallspunkterna för sommaren. Avfallspoliserna uppmuntrade människorna att tänka på hur man kan förebygga uppkomsten av avfall samt att sortera sitt avfall och föra avfallet till rätt mottagningsplats. Avfallspoliserna har redan under tidigare somrar fungerat som avfallsrådgivare i västra Nyland, men i östra Nyland arrangerades kampanjen nu för första gången.

I Lojo inleddes de centraliserade kommunala avfallstransporterna i början av oktober. Kommunikationsuppgifterna med anknytning till rådgivning till kunderna och konkurrensutsättning ledde även till fler uppgifter inom kommunikation och rådgivning.

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab utvidgade år 2016 de avgiftsfria avfallsstationstjänsterna med bland annat plast- och klädinsamling. I början av år 2017 övergick man vid alla avfallsstationer till en volymbaserad prissättning. Man började redan i god tid i slutet av året informera om de nya avfallsstationstjänsterna.

Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice deltog i temaveckan European Week for Waste Reduction (EWWR) den 19–27 november 2016. Den regionala kampanjen under veckan för att minska avfallet var ”Fixa en gåva”. Med kampanjen aktiverade man invånarna i området till att använda material som orsakar små mängder avfall samt återvunnet material för att packa in julklapparna. Under temaveckan erbjöds också information om hur man lyckas minska avfallet i vardagen.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten utlyste för första gången julfred för avfallskärl. Med jippot ville man fästa uppmärksamhet vid fördelarna med att fira jul med minskat avfall och sortering av julens avfall.

Kommunikation 2016

  • Pressmeddelanden 28 st.
  • Kundtidningen Roskis, upplaga 53 000
  • Rådgivningsmöten ordnades för 168 grupper i östra och västra Nyland där man nådde ut till över 6 000 kunder.
  • Dessutom deltog bolaget i lokala evenemang på verksamhetsområdet, bl.a. på Lovisa Historiska Hus och mässan i Askola.
  • I lokaltidningarna publicerades under året 66 artiklar och insändare som handlade om eller innehöll information från Östra Nylands Avfallsservice. Bolagets sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.