Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
 20162015
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelsevinst 591 268,03 698 817,68
     
Korrektivposter    
Avskrivningar enligt plan 1 219 188,78 1 209 927,02
Förändring av avsättningar 272 293,92 -28 981,30
Tillsammans 1 491 482,70 1 180 945,72
     
Förändring av rörelsekapital:    
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar 160 254,84 -740 826,16
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder 171 906,61 227 297,00
Förändring av rörelsekapital 332 161,45 -513 529,16
     
Finnansieringens inkomster och utkomster 353 776,27 94 642,20
Betalda direkta skatter -211 071,36 -329 615,76
     
Kassaflöde från finansiering 2 557 617,09 1 131 260,68
     
Kassaflöde från invetseringar    
Investeringar -478 732,54 -339 711,26
Kassaflöde från invetseringar -478 732,54 -339 711,26
     

Kassaflöde från finansiering 

   
Ökning (-)/minskning (+) av depositioner 0,00 -375 306,75
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga lån -105 262,00 -105 262,00
Kassaflöde från finansiering sammanlagt -105 262,00 -480 568,75
     
Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel 1 973 622,55 310 980,67
     
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 5 610 177,25 5 299 196,58
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7 583 799,80 5 610 177,25
     
Förändring av likvida medel 1 973 622,55 310 980,67