Deponigas

Skriv ut sidan

Deponigas uppstår av organiskt avfall som sönderfaller i deponin. Deponigas inverkar på den globala uppvärmningen och kan lokalt orsaka luktolägenheter. Deponigas samlas inifrån deponin och målet är att utnyttja gasen för värme och el. Om återvinning inte är möjligt bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form.

På Domargårds avfallscentral insamlades deponigas under verksamhetsåret via 17 brunnar och tre vågräta linjer. Mängden insamlad gas och dess sammansättning följs upp med kontinuerligt fungerande mätare. År 2016 var gaspumpverket i bruk under 93 procent av årets timmar. Gas insamlades sammanlagt 1,36 miljon Nm3. Gasens metan brändes i fackelbrännare och omvandlades till en miljövänligare form. Under verksamhetsåret inleddes ett utvecklingsprojekt för att säkerställa återvinningen av deponigas. Under år 2017 byggs en egen behandlingsanläggning och då kan deponigasen utnyttjas som bränsle i värmeanläggningen. 

Domargård avfallscentral

  2012 2013 2014 2015 2016
Mängden samlad deponiga (milj. Nm3) 0,79 0,77 1,43 1,4 1,36
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 14 17 17 17 17
Metanhalt i deponigas (%) 43 46 46 44 39