iuj jatteidennouto

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab sköter om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Till den fastighetsvisa insamlingen av avfall hör 37 500 fastigheter. Av dessa använder 14 procent ett gemensamt kärl med grannen. Blandavfallspunkterna används av nästan 4 000 fastigheter, varav 90 procent är fritidsbostäder. Östra Nylands Avfallsservice ordnar bioavfallsinsamling från 1 150 fastigheter och kartonginsamling från 660 fastigheter. År 2016 utförde man sammanlagt 718 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl och 29 500 tömningar av kartongkärl.

Flerfacksinsamling är ett alternativ till den traditionella blandavfallsinsamlingen på den egna gården. Flerfackskärlet har separata fack för kartong, papper och blandavfall samt ett fjärde fack i vilket sorteras både glas och metall. Kärlets alla fack töms vid ett enda besök av en avfallsbil med fyra fack, där avfallsfraktionerna hålls åtskilda under hela uppsamlingen. Det finns ett separat kärl för papper. Blandavfallet går till energiproduktion, medan papper, kartong, metall och glas levereras till industrin och blir ny råvara.

Antalet beställare av flerfackskärlet som underlättar återvinningen uppgick till cirka 880 år 2016 och kärlen tömdes 18 800 gånger.

Avhämtningstjänsten för avfall som Östra Nylands Avfallsservice ordnar samt tjänsten med sorteringsflak breddar tjänstesortimentet för fastigheter.

Den regionala avfallsnämnden i Borgå ansvarar för myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen. Till nämnden hör alla kommuner inom området. Bolaget har en central roll i uppdateringen och upprätthållandet av myndighetens avfallsregister.

Centraliserad konkurrensutsättning lönar sig

Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s uppgift hör att konkurrensutsätta avfallstransporterna enligt kraven uppställda i lagstiftningen.

Genom regelbunden konkurrensutsättning effektiviseras transporterna och kundavgifterna kan hållas på en låg nivå. Östra Nylands Avfallsservice ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Konkurrensutsättningar 2016

 • Den 1 oktober 2016 började en ny entreprenad för blandavfall i området Askola/Borgnäs.
 • Under verksamhetsåret konkurrensutsattes transportentreprenader för blandavfall i Borgå- och Lovisaområdet. I Borgå sköter Jätehuolto Laine Ay om tömningen av blandavfall i centrumområdet och Reno Norden Oy på övriga områden, medan tömningarna i centrumområdet i Lovisa sköts av Lassila & Tikanoja Oyj och på övriga områden av Reno Norden Oy.
 • Dessutom konkurrensutsattes underhållet av ekopunkterna, leveransen av avfallskärl och avhämtningstjänsten. Dessa sköts av Auriga Oy.

Blandavfall återvinns som energi

Största delen av blandavfallet från Sibbo, Askola och Borgnäs samt en del av blandavfallet från Borgå levereras till avfallskraftverket i Vanda. Blandavfallet från Lovisa och en del av avfallet från Borgå levereras till nyttokraftverket i Kotka.

Kundservicen mottog 13 274 samtal och cirka 3 000 e-postmeddelanden under året. Under 2016 var svarstiden på samtal i kundservicen i medeltal 17 sekunder.

Samarbetspartner år 2016

Transport av blandavfall:

 • TSE-Tienvieri Oy
 • RenoNorden Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Jätehuolto Laine Oy
 • Strand PG (insamling med båt, Sibbo skärgård)

Biojätekuljetus:

 • RenoNorden Oy

Transport av kartong, glas och metall:

 • Suez Suomi Oy
 • Porvoon Huoltomiehet Oy

Transport av bytesflak och komprimatorbehållare:

 • Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Avhämtningstjänst:

 • Alkuvuoden Auriga Oy, 1.10.2016 alkaen Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Kärltransporter:

 • Under början av året Auriga Oy, från och med 1.10.2016 Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Oy

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s fastighetsvisa tjänster

 • Regelbunden insamling av blandavfall vid alla bostäder och fritidsfastigheter. Alternativen är ett eget avfallskärl, ett gemensamt avfallskärl t.ex. tillsammans med en granne eller ett väglag eller användning av Östra Nylands Avfallsservice Ab:s blandavfallspunkter. I Sibbo inre skärgård går det att ansluta sig till avfallstransport med färja.
 • Regelbunden insamling av bioavfall vid fastigheter med minst fem bostäder
 • Regelbunden insamling av kartong vid fastigheter med minst tjugo bostäder
 • Regelbunden insamling av glas vid fastigheter med minst fyrtio bostäder
 • Regelbunden insamling av metall vid fastigheter med minst fyrtio bostäder
 • Hyrning av avfallskärl på särskild beställning
 • Avhämtning av skrymmande avfall enligt separat beställning

De fastighetsvisa insamlingstjänsterna är tillgängliga för alla bostadsfastigheter, offentliga fastigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Blandavfallspunkter

Bolaget har sedan slutet av 1990-talet upprätthållit blandavfallspunkter på glesbygden i flera av kommunerna i området. År 2014 fanns det 24 blandavfallspunkter i östra Nyland. En stor utmaning är missbruket: vissa använder servicen vid blandavfallspunkterna utan att betala för den eller dumpar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Den mängd avfall som lämnas in på avfallspunkterna är extremt stor i proportion till antalet betalande kunder. Vissa avfallspunkter utsätts för exceptionellt grov nedskräpning.

Från och med år 2012 har Östra Nylands Avfallsservice använt Enevo Oy:s trådlösa sensorteknik på 24 blandavfallspunkter. Nivåmätningsanordningarna i avfallskärlet följer upp avfallskärlens fyllnadsgrad i realtid. Systemet beräknar optimala tömningstidtabeller och körrutter samt skickar automatiskt informationen till körplaneringen. För ÖNA innebär detta effektivitet och märkbara besparingar vad gäller bränsle-, arbets- och materialkostnader, eftersom de kan optimera mängden avfall och endast tömma fulla avfallskärl. Med hjälp av systemet har Östra Nylands Avfallsservice Ab sparat 35 000 euro per år. Antalet tömningsgånger vid blandavfallspunkterna minskade från 4 469 till 3 354 och samtidigt blev punkterna inte lika nerskräpade.

Ekopunkter

Invånarna i området har tillgång till 96 ekopunkter där man samlar in kartong, papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter finns det även klädinsamling. Papper, glas, metall och kartong återvinns som råmaterial.

Nätverket av ekopunkter i området genomgick en förändring då producentansvaret för förpackningsavfall trädde i kraft. Under år 2015 inleddes förhandlingar med Rinki Ab (f.d. PYR) om administrationen av ekopunkterna. Från och med den 1 januari 2016 övergick de 33 viktigaste av 96 ekopunkter i östra Nyland på Rinkis ansvar. Östra Nylands Avfallsservice Ab beslöt att behålla resten av ekopunkterna som en kompletterande tjänst för mottagning av invånarnas sorterade återvinnbara avfall.

Invånarna i området har tillgång till 96 ekopunkter där man samlar in kartong, papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter finns det även klädinsamling. Papper, glas, metall och kartong återvinns som råmaterial.

Apotek

Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 10 apotek. Hushållens läkemedelsavfall tas avgiftsfritt emot vid apoteken.

Ambulerande insamlingarna Otto och Romulus, på land och på hav

Otto och Romulus-insamlingsbilarna ambulerar på våren i alla kommuner och stannar vid cirka hundra på förhand meddelade hållplatser. Till insamlingen kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrot.

Otto och Romulus-insamlingsbåten ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton på förhand meddelade bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Insamlingsfärjan tar avgiftsfritt emot farligt avfall, elapparater och metallskrot från hemmet. Övrigt avfall tas ombord mot en avgift.

 

 

 

ANTAL TÖMNINGAR AV BLANDAVFALLSKÄRL