Resultaträkning

Skriv ut sidan
 1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015
OMSÄTTNING 14 820 233,16 15 034 531,52
Övriga intäkter av affärsverksamheten 294 455,90 300 552,66
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -24 038,59 -8 740,00
Köpta tjänster -8 936 932,29 -8 630 764,70
Material och tjänster sammanlagt -8 960 970,88 -8 639 504,70
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 408 812,11 -1 260 382,41
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -252 318,19 -227 988,88
Övriga lönebikostnader -59 293,97 -50 670,39
Personalkostnader sammanlagt -1 720 424,27 -1 539 041,68
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -1 219 188,78 -1 209 927,02
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -1 219 188,78 -1 209 927,02
     
Övriga rörelsekostnader -2 622 837,10 -3 247 793,10
     
RÖRELSEVINST 591 268,03 698 817,68
Finansiella intäkter och kostnader    
Inkomster från andelar av ägda företag (omistusyhteysyr.) 251 793,20 0,00
Inkomster från övriga investeringar (pys.vast.sijoituksista) 660,20 612,76
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 116 915,62 144 845,14
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -15 220,68 -23 292,15
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 354 148,34 122 165,75
     
     
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 945 416,37 820 983,43
     
Bokslutsdispositioner    
Förändringar i avskrivningsdifferens 120 898,31 41 027,18
Bokslutsdispositioner sammanlagt 120 898,31 41 027,18
     
Inkomstskatt    
Räkneskapsperiodens skatter -236 280,30 -189 522,37
     
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 830 034,38 672 488,24