rr toimitusjohtaja

Verkställande direktörens översikt

Skriv ut sidan

I Lojoområdet tog man i oktober 2016 i bruk avfallstransporter som hade ordnats och konkurrensutsatts av Rosk'n Roll.  På detta sätt kunde man på bolagets område göra det transportsystem som hade varat tio år till ett enhetligt system. Ändringen av Lojo avfallstransportsystem lyckades utmärkt. Kundpriserna i Lojo blev betydligt lägre och övergångsskedet till följd av entreprenörbytet blev kort.  Redan två veckor efter bytet var antalet kundreklamationer i Lojo på samma goda nivå som på andra håll inom Rosk'n Rolls område.

Begränsningarna för placering av organiskt avfall på avstjälpningsplatserna trädde i kraft i början av år 2016. Vad gäller det viktigaste materialflödet, blandavfall från hushåll, förberedde sig Rosk'n Roll inför lagändringen redan i god tid genom ett långsiktigt avtal om energiutvinning ur avfall med Vanda Energi. Slutdeponeringsverksamheten har förändrats till att man nu utnyttjar rejekt från industrin och olika typer av överskottsjord till att forma avstjälpningsplatser. En så värdefull slutdeponeringskapacitet kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Inom upphandlingsringen konkurrensutsatte bolaget tillsammans med Östra Nylands Avfallsservice och sex kommunala vattenverk i området återvinningen av avloppsslam och bioavfall. Det nya konkurrensutsatta avtalet är förmånligare för alla medlemmar i upphandlingsringen än de tidigare arrangemangen. För första gången tog man nu i en konkurrensutsättning i Finland även hänsyn till återvinning av näringsämnen. Bolaget som fick serviceavtalet planerar nu att tillsammans med upphandlingsringen bygga en biogasanläggning för behandling av avloppsslam och bioavfall samt annat bionedbrytbart material på området för Munka avfallscentral.

Den juridiska fusionen mellan Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice är ännu inte slutförd. Överklaganden med anknytning till inlösen av bolagets privata minoritetsinnehav (0,5 %) dömdes tydligt till Rosk’n Rolls fördel i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolens beslut i ärendet fås under sommaren 2017. Trots fördröjningen av den juridiska fusionen fungerar bolagens operativa verksamhet i så stor omfattning som möjligt enligt verksamhetsmodellen för ett bolag. Under verksamhetsåret tog man i bruk en gemensam Rosk'n Roll-tjänst på båda bolagens områden. För våra kunder i öst betydde detta att namnet ändrade från Östra Nylands Avfallsservice till Rosk'n Roll. Namnändringen har tagits emot väl och nu bär den samhällsansvariga avfallshanteringen även i öst namnet Rosk'n Roll.

Styrelserna och de anställda i båda bolagen deltog i utarbetandet av bolagens strategi som sträcker sig ända till år 2021. Styrelserna godkände de likalydande strategierna för båda bolagen. Syftet är att samma strategi ska överföras till båda bolagen som grund för en utveckling av funktionerna.  I enlighet med strategin är bolagets verksamhetspolicy att producera lokal, serviceinriktad och sakkunnig avfallshantering till förmån för en renare miljö. Strategin innehåller 25 val och metoder för att förbättra verksamheten.

Ändringar i Finlands avfalls- och upphandlingslag är nu under arbete och när dessa verkställs begränsar de möjligheterna för kommunernas avfallsbolag att erbjuda lokala avfallshanterings- och återvinningstjänster till de företagskunder som verkar i området. Ur våra kundföretags synvinkel skulle detta betyda färre hanteringsalternativ och i många fall även längre transportsträckor.  Kommunbolagens intäkter skulle minska i motsvarande grad. Med den vinst man får från tjänster till företagskunder har man kunnat erbjuda invånarna skäliga avfallsavgifter. Det finns ännu inte ett slutgiltigt beslut om omfattningen av kommunbolagens verksamhet på marknadsvillkor. Man räknar med att verksamheten på marknadsvillkor kommer att minska betydligt. Rosk'n Roll har förberett sig inför en sådan situation genom att utreda möjligheten att bilda ett separat lokalt avfallsbolag som verkar på marknadsvillkor.

Rosk'n Rolls ekonomiska resultat var bra cirka 830 000 euro med en omsättning på 15 M€. Det goda resultatet erbjuder en möjlighet att göra upp planer på en fortsatt utveckling av avfallshanteringen i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Jag vill tacka bolagets personal, styrelse och våra intressentgrupper för ett framgångsrikt samarbete år 2016.

Jukka Paavilainen

verkställande direktör, Rosk'n Roll Oy Ab