Rosk'n Roll Oy Ab

– lokal, serviceinriktad och sakkunnig avfallshantering

Rosk'n Roll Oy Ab Årsberättelse 2016

Rosk'n Roll Oy Ab

– lokal, serviceinriktad och sakkunnig avfallshantering

Nyckeltal 2016

Materialflöden

   2012  2013  2014  2015 2016
Blandat kommunalt avfall kg/inv 344 299 278 281 287,5
Separat insamlat bioavfall kg/inv 29,3 28,8 28,6 27 27,8
Farligt avfall från hushållen kg/inv 14,1 12,9 13,9 13,4 13,5

Personal

  2012 2013 2014 2015 2016
Årsverken totalt (årsverke) 30 30 29 33 35,7
Genomsnittliga längd av anställd (år) 46,0 47,6 46,7 45,2 36
Utgifter för utbildning av personalen (€/årsverke) 530 543 1110 970 973

Ekonomi

  2012 2013 2014 2015 2016
Omsättning totalt (M€) 13,51 13,52 13,8 15,03 14,8
Omsättning/invånare (€)*  99,90  100,10  102,00  111,30 110,4
Köpta tjänsters
andel av omsättningen (%)
 45,00  47,8  56,7  56,1 69,9
Investeringsutgifter
av omsättningen (%)**
 8,7  6,6  1,8  2,3 3,2
Avskrivningsutgifter
av omsättningen (%)
 12,1 11,1  13,6   8 8,2
Rörselseresultat
av omsättningen (%)
 4,5  2,8 5,4   4,6 4,0
Soliditetsgrad (%) 60,3  59,7  60,4   62,1 62,7

 

*invånarantal sammanlagt 135 050
** investeringar €

Miljö

 

Miljöpåverkan, luft 2012 2013 2014 2015 2016
Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande, av gas från deponin (%) 9 10 17 17 11
Nyttjandegraden för deponigasen, (%) 74 74 82 86 82
Den återvunna deponigasens energimässiga motsvarighet, uppvärmning av småhus (st) 61 89 242 237 102
           
Miljöpåverkan, vatten 2012 2013 2014 2015  2016
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk, (PE*)  2973  1873  1724  2742 1263
Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket, (PE)    1934  1359  1359  931 668
Totalkvävebelastning hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området, (kg)  229  156  131  158 68

*Person ekvivalenten PE anger hur många personers hushålls orenat avloppasvattnet kvävebelastningen/dygn i medeltal motsvarar.

År 2016

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen 41 000
Tömningar av blandavfallskärl under året  811 000
Genomsnittligt tömningspris för blandavfallskärl,
moms 0%, 240 l kärl, €
5,36
Ekoavgift, €/år 29,89

Social ansvar

Vår avfallsrådgivning stöder hållbar utveckling

Läs mera

Miljöansvar

Vi minskar miljö­olägenheter på flera sätt

Läs mera