Avloppsvatten

Skriv ut sidan

I avfallscentralen hålls förorenat och rent vatten åtskiljda med hjälp av olika konstruktioner.

Förorenat vatten är huvudsakligen regnvatten från fyllnadsområden eller behandlingsfält och det leds via en utjämningsbassäng till avloppsreningsverk. Vatten som har regnat på rena vägområden och fält leds ut i terrängen som sådant.

Vattenkvaliteten granskas regelbundet både på området för avfallscentralen och i diken och vattendrag utanför området. Man följer även upp grundvattnets kvalitet och situation på området. Granskningarna görs i enlighet med sådana granskningsprogram som myndigheterna har godkänt. Vattnens kvalitetsprov tas av en certifierad provtagare och analyserna utförs i ackrediterade laboratorier. Dessutom följer den egna personalen varje vecka upp avloppsvattnets egenskaper.

Ramboll Finland Oy ansvarade år 2016 för vattengranskningarna på Domargårds avfallscentral. Under år 2016 togs tre kvalitetsprov av vattnet i Domargårds avfallscentral omgivning. Granskningspunkterna är cirka tjugo och man utförde sammanlagt över 1 000 laboratorieanalyser av proven. Belastningen utanför avfallscentralen orsakas huvudsakligen av kväveföreningar. Belastningen under verksamhetsåret var i stort sett densamma som under tidigare år.

 OBSERVATION AV AVLOPPSVATTNET VID DOMARGÅRDS AVFALLSCENTRAL

  OBSERVATIONSTÄTHET OBSERVATIONSPUNKTER ANALYSER PER ÅR
Avloppsvatten 3 x år 1 57
Grundvatten i omgivningen 3 x år 8 438
Ytvatten i omgivningen 3 x år 10 567