Resultaträkning

Skriv ut sidan
 1.1.-31.12.20161.1.-31.12.2015
OMSÄTTNING 11 344 348,38 11 239 819,41
Övriga intäkter av affärsverksamheten 1 489 365,08 897 931,58
     
Material och tjänster    
Material, förnödenheter och varor    
Inköp under räkenskapsperioden -67 951,55 -90 554,55
Köpta tjänster -6 973 283,64 -6 221 092,69
Material och tjänster sammanlagt -7 041 235,19 -6 311 647,24
     
Personalkostnader    
Löner och arvoden -1 261 535,02 -1 135 502,89
Lönebikostnader    
Pensionskostnader -278 122,85 -195 481,06
Övriga lönekostnader -57 097,53 -41 140,67
Personalkostnader sammanlagt -1 596 755,40 -1 372 124,62
     
Avskrivningar och nedskrivningar    
Avskrivningar enligt plan -988 833,13 -1 236 614,35
Avskrivningar och nedskrivningar tillsammans -988 833,13 -1 236 614,35
     
Övriga rörelsekostnader -2 270 099,45 -2 498 643,44
     
RÖRELSEVINST 936 790,29 718 721,34
     
Finansiella intäkter och kostnader    
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 60 272,19 54 435,10
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -81 644,04 -28 048,83
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -21 371,85 26 386,27
     
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 915 418,44 745 107,61
     
Bokslutsdispositioner    
Förändringar i avskrivningsdifferens 33 810,42 34 047,38
Bokslutsdispositioner sammanlagt 33 810,42 34 047,38
Inkomstskatt -279 426,62 -209 202,37
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 669 802,24 569 952,62