Finansieringsanalys

Skriv ut sidan
 20162015
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelsevinst 936 790,29 718 721,34
     
Korrektivposter till rörelsevinsten    
Avskrivningar enligt plan 988 833,13 1 236 614,35
Intäkter som inte innehåller avgifter (förskott) 239 830,77 66 015,06
Kostnader som inte innehåller avgifter    
(avsättningar) 345 021,03 270 901,53
Korrektivposter sammanlagt 1 573 684,93 1 573 530,94
     
Förändring i rörelsekapital    
Förändring av kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning (-)/minskning (+) -194 597,43 -169 139,16
Förändring av kortfristiga räntefria skulder, ökning (+)/minskning (-) 576 028,94 63 047,90
Förändring av rörelsekapital 381 431,51 -106 091,26
     
Finansiella intäkter och kostnader 30 100,15 27 029,94
Betalda direkta skatter -386 055,84 -217 764,94
     
Kassaflöde från rörelsen 2 535 951,04 1 995 426,02
     
Kassaflöde från investeringar    
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1 097 351,37 -814 991,92
Kassaflöde från investeringar -1 097 351,37 -814 991,92
     
Kassaflöde från finansiering    
Amortering av lån -720 000,00 -120 000,00
Kassaflöde från finansiering -720 000,00 -120 000,00
     
Förändringar i kassaflöden 718 599,67 1 060 434,10
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 3 183 063,80 2 122 629,70
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 3 901 663,47 3 183 063,80
Förändring av likvida medel 718 599,67 1 060 434,10