Balansräkning

Skriv ut sidan

Aktiva

 31.12.201631.12.2015
BESTÅENDE AKTIVA    
Immateriella tillgångar    
Immateriella rättigheter 19 027,02 15 593,30
Övriga utgifter med lång verkningstid 291 273,39 84 594,40
Immateriella tillgångar sammanlagt 310 300,41 100 187,70
     
Materiella tillgångar    
Mark- och vattenområden 2 146 788,89 2 145 258,89
Byggnader och konstruktioner 122 439,75 169 447,58
Maskiner och inventarier 384 324,17 405 750,88
Övriga materiella tillgångar 3 694 402,31 3 729 092,24
Materiella tillgångar sammanlagt 6 347 955,12 6 449 549,59
     
Placeringar    
Övriga aktier och andelar 10 054,79 10 054,79
     
Bestående aktiva sammanlagt 6 668 310,32 6 559 792,08
     
RÖRLIGA AKTIVA    
Långfristiga fordringar    
Lånefordringar 406 255,35 406 255,35
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 468 513,77 2 239 196,80
Övriga fordringar 0,00 1,01
Resultatregleringar 72 396,34 96 732,47
Kortfristiga fordringar sammanlagt 2 540 910,11 2 335 930,28
     
Kassa och banktillgodohavanden 3 901 663,47 3 183 063,80
     
Rörliga aktiva sammanlagt 6 848 828,93 5 925 249,43
Aktiva sammanlagt 13 517 139,25 12 485 041,51

Passiva

 31.12.201631.12.2015
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 4 751 042,89 4 181 090,27
Räkenskapsperiodens vinst 669 802,24 569 952,62
Eget kapital sammanlagt 5 878 645,13 5 208 842,89
     
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER    
Avskrivningsdifferens 38 452,98 72 263,40
Ackumulerade bokslutsdispositioner 38 452,98 72 263,40
     
AVSÄTTNINGAR    
Skattreservation 267 000,00 0,00
Avsättningar för landskapsarbete och eftervård 4 810 997,04 4 621 441,57
Avsättningar för slagg 0,00 49 680,04
Avsättningar sammanlagt 5 077 997,04 4 671 121,61
     
FRÄMMANDE KAPITAL    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 0,00 600 000,00
Erhållna förskott 305 845,83 66 015,06
Långfristiga skulder sammanlagt 305 845,83 666 015,06
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 0,00 120 000,00
Erhållna förskott 9 920,94 8 491,53
Skulder till leverentörer 1 588 073,56 1 221 669,44
Övriga skulder 142 888,06 130 926,78
Resultatregleringar 475 315,71 385 710,80
Kortfristiga skulder sammanlagt 2 216 198,27 1 866 798,55
     
Främmande kapital sammanlagt 2 522 044,10 2 532 813,61
Passiva sammanlagt 13 517 139,25 12 485 041,51