Utvecklingsprojekt

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab har enligt ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001) förbundit sig att kontinuerligt förbättra verksamheten. De kvalitets- och miljömål som skrivits upp i verksamhetssystemet följs upp och granskas årligen. De centrala miljömålen är att öka återvinningen av avfall samt minska utsläppen som förorsakas av verksamheten.

År 2016 planerades ett forskningsprojekt om hur ett system med två flerfackskärl fungerar och man ansökte om understöd från Miljöministeriet. I forskningsprojektet erbjuder man hushåll i egnahemshus möjligheten att med hjälp av två flerfackskärl och en separat behållare som integrerats på sidan till det ena kärlet sortera följande tio avfallsslag hemma på gården: glas, metall, kartong, papper, plastförpackningar, bioavfall och gamla textilier, batterier/små ackumulatorer och elapparater. Det tionde facket är till för blandavfall, såvida sådant ännu finns efter sorteringen. Projektet beviljades finansiering i januari 2017. Forskningsprojektets insamlingsförsöksskede varar 12 månader och 200 hushåll deltar i projektet. I projektet utreds vid sidan av materialmängden även systemets kostnadsnivå och möjlighet att tillämpa det i större omfattning, till och med som ett system som krävs i enlighet med avfallshanteringsföreskrifter.

Brytningsarbetena på området för den avfallscentral som byggs i Sköldvik i Borgå framskred under år 2016 och fram till slutet av året hade cirka 41 procent av det totala stenmaterialet brutits loss. Planeringen och utvecklandet av området till framtidens område för miljöteknologi och cirkulär ekonomi fortsatte i samarbete med aktörerna på det närliggande industriområdet. Östra Nylands Avfallsservice Ab är representerat i styrgruppen för PoBi-projektet som arbetar för att utveckla området (projektet Sköldvik i Borgå blir en framtida industripark).